Projecte de direcció 2020-24

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ 

EOI-VO

2020-2024


John Mackay

Sant Pere de Vilamajor

 

 

 

L’escola com organització, també posseeix la capacitat d’aprendre. Només ha de tenir la voluntat d’aplicar-la, de gaudir de l’aprenentatge.

Duart 1999

Índex

 

Pàg

1. Preàmbul- marc normatiu

4

2. Plantejament institucional

3. Descripció del centre

6

7

4. Elements de diagnosi

16

5. Establiment de prioritats

26

6. Anàlisi causal de les febleses

7. Valoració i estat dels objectius 16-20/memòria final de mandat

27

29

8. Determinació General d’objectius (2020-24)

34

9. Prioritats de desenvolupament i implantació PGA 20-21

37

10. Difusió

46

11. Seguiment i avaluació

47

12. Bibliografia

13. Annexes

49

1. Preàmbul-Marc normatiu

El Projecte de Direcció (PD) que presento és un document de planificació de la gestió directiva de l’EOI del Vallès Oriental (EOI-VO) a llarg termini, coherent amb l’anàlisi i la valoració de la seva situació i realitat actuals i alhora una proposta dels objectius i de les línies d’actuació i d’intervenció en l’organització i funcionament del centre tenint en compte el PEC i les darreres orientacions marcades per la Conselleria i el departament d’Educació. Aquest PD també és un compromís que prenc amb la comunitat educativa de l’EOI-VO de desenvolupar i posar en pràctica les línies d’actuació que en ell s’esmenten.

Aquest PD s’elabora en el següent marc normatiu: 

 • LEC 2009, de 10 de juliol, d’eduació de Catalunya
 • DECRET 56/2007, de 13 de març, pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar, la selecció de director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics dependents del Departament d’Educació (DOGC num 4842 de 15.3.2007).
 • Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius 
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent
 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial
 • Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial
 • Resolució de 19 de juny de 2015 per la qual s’aproven els documents d’organització i gestió de centres públics 2015/16
 • Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès, i s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen.
 • Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles ofiials d’idiomes. 
 • Decret 155/2010, de 2 de novembre i Modificat pel Decret 29/2015, de 3 de març
 • Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, 

 

2. Plantejament institucional

Missió

 

L’escola promou un enfocament sociocomunicatiu a les aules. Entenem que és més important valorar i actuar sobre el grau de l’èxit comunicatiu que concentrar-se en els possibles errors o equivocacions en els actes comunicatius. En aquest sentit, l’escola aposta especialment per la part de producció oral, i es destina un pressupost a treballar aquest aspecte en unes condicions òptimes. 

L’escola estimula el treball col·laboratiu a l’aula: el professor perd la funció tradicional de centre de la classe que dóna molta informació a l'alumnat. Proposa activitats de treball col·laboratiu i va guiant els alumnes en la realització de la tasca. Per a fomentar la participació activa de l’alumnat, les activitats proposades parteixen de les necessitats i interessos dels alumnes.

És missió de l’escola acompanyar l’alumnat en el procés d’autonomia a l’hora d’aprendre un idioma estranger. Per això, a l’aula es convida a l’alumne a l’autoreflexió sobre com aprèn i quina és la seva motivació. També es desenvolupen estratègies per a treballar les diferents competències lingüístiques.  

L’escola atén la diversitat a l’aula. Per a poder abordar els diferents ritmes i les diferents habilitats dels alumnes, l’escola intenta donar un tracte personalitzat, en la mesura que sigui possible, a cada alumne mitjançant la tutoria, els racons d’aprenentatge i les eines digitals. 

L’escola té com a missió adaptar el currículum a la realitat de l’aula. Creiem que cal prioritzar qualitat sobre quantitat. Val més tractar un tema de gramàtica/vocabulari en dues sessions per tal que l’alumne tingui temps d’assimilar-ho que no pas anar a tema per dia per intentar “acabar el curriculum”. Dit d’altra manera, posem el currículum al servei de l’alumnat i no pas a l’inrevés.

 

Visió

 • Volem ser un referent en el treball de les habilitats productives de la llengua, l’expressió oral i escrita, ja que aquestes són la clau de l’èxit comunicatiu. 
 • Volem ser un centre acollidor i constructiu per a l’alumne: l’escola pretén crear l’ambient més adequat on els alumnes puguin aprendre, aprendre a aprendre, i que aprenguin dels companys en el treball col·laboratiu. Cal pensar i crear distribucions dins i fora de l’aula on els alumnes puguin trobar el màxim de facilitats per a poder treure el màxim profit de les seves capacitats lingüístiques individuals i de grup.
 • Volem millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula amb l’acció tutorial i l’accés a racons d’aprenetatge presencial i virtuals on cada alumne treballi les habilitats que més necessiti millorar i per això també és important explorar la millor manera que ajudi a l’alumnat a sentir-se autor del seu procés d’aprenentage. 
 • Volem impulsar un canvi curricular que potenciï l’autonomia de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge on l’alumnant té la sensació de marcar el ritme i d’escriure els seu pròpi curriculum.

Valors

A més a més d’allò que ja ens ve marcat per la LEC:

Compromís amb: 

 • l’èxit comunicatiu
 • l’aprenentatge col·laboratiu
 • l’autoreflexió i la motivació de l’alumne i del professorat
 • la realitat de l’aula
 • l’autonomia i la singularitat de cada alumne/a

3. Descripció del centre

 • centre: L’EOI-VO és un centre educatiu de règim especial de titularitat pública que depèn directament del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que es va posar en funcionament durant el mes de juliol de 2003. 
 • alumnat
 • tipologia: La tipologia de l’alumnat correspon bàsicament a tres perfils; estudiants d'Educació secundaris, universitaris, professionals en actiu i a l’atur, docents i jubilats. Actualment l’escola compta aproximadament amb prop de 700 alumnes repartits entre 9 grups d’alemany, 14 grups d’anglès.
 • lloc de residència: el 43,6% de l’alumnat resideix a Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca, mentre que el 56,4% viu a altres poblacions.[Font: CODEX]

per edats: Segons el DOGC núm. 4853 del 30/03/07 article 13.1, per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria. En percentatges el 26,72 (anterior 26,8) de l’alumnat té edats compreses entre 14 i 25 anys, el 19,83 (32%) té entre 26 i 35 anys, el 19,50 (26%) es troba a la franja que va dels 36 als 45 anys, un 21,51 (10%) es situa entre els 46 i 55 anys i finalment el 12,44 (4,4%) restant té més de 56 anys. [Font: CODEX] 

 

 • per sexes: el 75,62 (anterior 63,38) de l’alumnat està composat per dones, els homes conformen el 24,38 (36,62%) restant. [Font: CODEX]
 • assistència: les dades actuals d’assistència en anglès són del (en el curs 2018-2019 l’assistència dels cursos presencials és del 76% i dels semis del 66% (2015: 69,97%) i en alemany en el curs 2018-2019 l’assistència dels cursos presencials és del (2015: 77%) i dels semis de 64% són del 74,64%. [Font: CODEX] En general, es pot dir que l’assitència cada any és molt alta durant el primer trimestre, mentre que cap a la segona meitat del curs hi ha una baixada. 
 • mobilitat: actualment hi ha 15 (12) alumnes que han demanat trasllat a una altra EOI i 20 (18) alumnes que han demanat venir a estudiar a aquesta EOI. És una xifra molt baixa si tenim en compte que el nombre de matriculats aquest any és de 680 alumnes.   

 

 • professorat
 • estabilitat: hi ha nou professors actualment al centre, dels quals cinc són funcionaris amb plaça definitiva a l’escola, quatre docents són interins, un d’ells a 1/3 de jornada.
 • perfils acadèmics: llicenciats en filologia anglesa, germànica, traducció i intrepretació. 
 • formació acadèmica i actualització: per una banda, hi ha la formació externa, com ara jornades pedagògiques, fòrum EOICAT, un gran ventall de cursos, tallers per a la millora de la pràctica docent a diferents institucions, com el Goethe-Institut, el Fòrum EOICat, el congrés d’EOIs estatal, les universitats i el propi Departament  d'Educació. Per una altra banda, la formació interna es basa en sessions on cada docent explica i comparteix materials de bones pràctiques a l’aula d’un tema concret (projectes, treball de vocabulari, treball de lectura, entorn google, etc..). Tot el professorat te al llarg del curs un dia assignat on ha de presentar a la resta dels companys una bona pràctica.
 • motivació: el professorat es mostra motivat a l’hora de proposar temes de formació interna, com ara sessions molt constructives de formació interna on ens expliquem els uns als altres d'una manera organitzada bones pràctiques a l’aula. Hi ha un bon ambient de treball.

 • Entorn social
 • valoració de l’entorn: Granollers és la capital de la comarca del Vallès Oriental amb una presència forta del comerç. És una ciutat principalment industrial amb força immigració.
 • demanda: en el darrer curs 2019-20, es van registrar 595 (1.417) preinscripcions, de les quals 121 (323) eren per a alemany i 474 (1094) eren per a anglès. Les places disponibles eren  155 en alemany i 163 d’anglès. Així doncs, la demanda supera àmpliament l’oferta, sobretot en el cas de l’anglès. [Font: estadística de preinscripció a EOIs del Departament d'Educació]
 • nivell cultural: l’alumnat que vol accedir a qualsevol EOI d’arreu de Catalunya no necessita tenir el Certificat Escolar. En general, l’alumnat té uns coneixements bons i cert interès en activitats culturals. Notem cada cop més la dificultat en promoure la lectura.
 • beques: un nombre molt baix d’alumnes han sol·licitat la beca del Ministeri per a a l’estudi de caràcter general i a només una petita part dels sol·lcitants els ha estat concedida la beca. 
 • activitats extraescolars: l’Associació d’alumnes i ex-alumnes de l’EOI Vallès Oriental organitza cursos de conversa en anglès i alemany durant tot el curs i també ofereix activitats culturals en aquests dos idiomes.
 • actitud: estem notant un grau creixent de “cansament” entre l’alumnat que ja no “aguanta” una dedicació de set hores a la setmana amb un objectiu que se’ls fa difícil i llunyà.
 • Població:
 • tamany: la població actual de Granollers ascendeix a 61.275 persones en un territori de 14,9 km2 
 • serveis: la ciutat ofereix tot tipus de serveis com a capital de comarca
 • oferta de centres i acceptació: hi ha dues EOIs al Vallès Oriental, la de Granollers ofereix anglès i alemany i la de Mollet ofereix anglès i francès. 
 • recursos educatius i socials del municipi: a Granollers hi ha un gran oferta educativa: les escoles bressol, l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat amb programes de qualificació professional inicial, programes de formació i inserció, formació de nouvinguts, formació professional, formació de persones adultes, ensenyaments artístics, ensenyament d’idiomes i educació especial. A nivell social, la ciutat compta amb l’oficina de Benestar social (gent gran, infància i família, serveis socials d’atenció primària), una extensa xarxa de centres cívics, un centre de cultura per la pau, l’equipament juvenil el Gra, entre d’altres. A diferència, però, d’altres municipis amb EOI, aquesta ciutat no es troba a prop de cap universitat i, per tant, no tenim un nombre d’universitaris tan elevat com en altres EOIs.
 • Edifici:
  • conservació: l’edifici on s’ubica l’escola es diu Centre Vallès i és un equipament municipal. 
  • funcionalitat: en aquest equipament municipal es troba el Centre de Formació d’Adults, l’EOI Vallès Oriental, s’hi imparteixen els programes de PFI, cursos d’ocupació professional de l’IDFO, cursos d’alfabetització informàtica i d’altres de caire més esporàdics.
  • ubicació: L’escola va començar la seva activitat en una ubicació molt poc adequada, al IES Antoni Cumella, al carrer Roger de Flor. Actualment i des de que en sóc director, l’escola comparteix instal·lacions amb varies entitats, entre les que podem destacar pel seu tamany l’Escola d’Adults de la que també n’és titular el Departament d'Educació. L’edifici s’anomena Centre Vallès i la seva ubicació és al carrer Veneçuela 86 de Granollers, al costat del Puig de les Forques, a 20 minuts a peu de l’estació més propera (Granollers – Les Franqueses) amb facilitat d’aparcament i d’accés des de la comarca del Vallès Oriental. Aquest curs s’inaugura una rampa d’accés mecànic que podria facilitar l’accés a l’escola als veïns de Granollers. També hauria de disminuir la demanda d’aparcament.
  • equipament: Els espais de què disposa l’EOI actualment són: consergeria, administració i membres equip directiu que compten amb despatxos independents dins d'un mateix entorn visual compartit amb el departament d’Alemany. El departament d’Anglès és suficientment ampli i està situat a la planta on tenim la majoria d'aules que fa servir l'escola,  7 aules  (totes  equipades amb multimèdia), 2 aules (de 12 alumnes) d’informàtica compartides, una aula móbil de chromebooks municipals a disposició i un petit magatzem. A banda d’aquests espais, l’escola pot utilitzar qualsevol espai del centre sempre que sigui de manera coordinada i compartida (sala d’actes...etc.). 

 

Els equipaments de l’escola són els que van arribar amb les dotacions d’obertura del centre pel que fa al mobiliari, maquinari i programari informàtic. En quan als equipament indispensables informàtics i audiovisuals tenim equips renovats per a la administració i direcció perp pel que fa a la resta els pc’s son equips molt antics i els projectors, equips de so i pantalles les hem hagut de comprar a partir del recursos generats pel propi centre. Els equipaments mobiliaris com ara taules individuals i cartelleres a totes les aules s'han fet a càrrec de l'escola a partir dels ingressos que es generen amb els cursos d'estiu. L’escola té també una biblioteca pròpia amb servei de consulta i prèstec online. La sala d’estudi i la sala d’actes són compartides amb tot el Centre Vallès. En el àmbit virtual l’escola és des de fa 7 anys membre de l’entorn GAFE de google apps for education i que avui es diu GSuite. Aquest ofereix un espai dins d’internet que és de fet una intranet on els materials audiovisuals es poden compartir en exclusivitat entre els membres de la comunitat escolar.

 • Administracions educatives:
 • plantilla: actualment hi ha nou docents en plantilla: 4 d’alemany i 5 d’anglès. Hi ha dos caps de department: d’anglès i d’alemany. Hi ha també dues persones del PAS, l’auxiliar administrativa i la subalterna. L’equip directiu està format pel director, la cap d’estudis i la secretària. La junta acadèmica està formada per la cap d’estudis i les dues caps de departament. El claustre i l’equip docent estan formats per tots els docents. El Consell Escolar del Centre es va constituir el mes de gener de 2005 i actualment compta amb els següents membres: el director, la cap d'estudis, la secretària, 3 representants del sector professorat, 3 representants del sector alumnat (dels quals 1 és d'alemany i 2 d'anglès i tots ells són o eren delegats de curs en el moment que foren el·legits), 1 representant de l’associació d’alumnes i ex-alumnes, la representant del PAS i el representant de l’ajuntament de Granollers, que treballa en el mateix edifici de l'escola.
 • ingressos: El centre compta amb uns ingressos anuals 14.365 (anteriorment:15.500€) que provenen del Departament d'Educació, 15.060 (anteriorment: 11.225€) de l’aportació voluntària dels alumnes i dels ingressos nets provinents dels cursos d'estiu que en els darrers anys ha anat minvant.

 

 • Organigrama actual: 

 

 • Oferta formativa: A La EOI-VO es pot aprendre anglès (tots el nivells fins a C1) i alemany (tots els nivells fins a B2 i B2+) en horari de tarda (grups de 16 a 18:30 i grups de 18:30 a 21:00) i dels cuals 7 de 23 grups son semi presencials. El pla d’estudis correspon al Decret 312/1997, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del primer nivell dels ensenyaments d'idiomes. (DOGC núm. 2588, de 27.2.1998). La modalitat dels cursos a l’EOI Vallès Oriental és de cursos extensius: presencials i semi presencials i cursos intensius. Darrerament alguns cursos especials com ara el B2+ d’Alemany o els preparat pel B1 o B2 d’anglès i d’altres que organitza l’associació d’alumnes que complementen l’oferta formativa. 

Els nivells ofertats en anglès són de 1r a C1, mentre que els ofertats a alemany són de 1r a 5è. La progressió històrica de l’oferta de grups del centre es resumeix al quadre següent:Curs

Alemany

Anglès

 

1r

2n

3r

4t

1r

1r

PIA

2n

2

PIA

3r

3r

PIA

4t

4t

PIA

PIA

C1

c1 PIA

TOTAL

03-04

3

1

     

2

 

2

                 

9

04-05

3

2

1

   

2

 

2

 

2

             

12

05-06

3

2

2

1

 

2

 

2

 

2

 

2

         

16

06-07

3

2

2

1

1

2

 

3

 

2

 

2

 

2

     

20

07-08

3

2

2

1

1

2

 

2

 

3

 

2

 

2

     

20

07-08

3

2

2

1

1

2

 

2

 

3

 

2

 

2

     

20

08-09

3

2

2

1

1

2

1

2

1

3

 

2

 

2

     

22

09-10

3

2

2

1

1

2

 

2

1

3

1

2

 

2

     

22

10-11

3

2

2

1

1

2

 

3

 

3

1

2

1

2

     

23

11-12

3

2

2

1

1

2

 

3

 

3

1

2

1

2

1

   

24

12-13

2

3

2

1

1

2

 

3

 

3

 

2

1

2

1

   

24

13-14

2

2

2

2

1

2

 

2

 

4

 

2

1

2

1

   

23

14-15

2

2

2

2

1

2

 

2

 

4

 

2

1

2

1

 

1

24

15-16

3

2

2

1

1

1

 

3

 

3

 

2

1

2

1

1

1

24

16-17

3

2

2

1

1

1

 

2

 

3

 

3

 

2

1

1

1

23

17-18

3

2

2

1

1

1

 

3

 

3

 

2

1

2

 

1

1

23

18-19

3

2

2

1

1

1

 

2

 

3

 

3

 

2

1

1

1

23

19-20

3

2

2

1

1

1

 

2

 

3

 

3

 

2

1

1

1

23

 

Durant el mes de juliol s’imparteixen cursos intensius d’anglès, d’alemany i de francès. En el cas de l’anglès s’obren cursos en tots els nivells, mentre que en alemany i francès es fan cursos de nivell bàsic fins a intermedi. Alguns estius s’ha impartit també rus i xinès.  Aquest any també s’ofereix un curs monogràfic d’alemany tot l’any i es preveu ampliar l’oferta de monogràfics tant en anglès com en alemany en els propers anys. 

 

 

 • Govern:
 • valors compartits: l’equip directiu s’esforça per conèixer la realitat de l’aula i de l’escola i per aquest motiu es distribueixen uns qüestionaris als alumnes abans d’acabar el primer trimestre. L’objectiu concret d’aquests qüestionaris és conèixer el grau de satisfacció de l’alumne amb el curs i també amb el seu propi esforç. S’analitzen els resultats i es decideix actuar en funció d’aquests resultats. 

Un altre valor imporant i compartit per tots és l’èxit comunicatiu. En aquest sentit, s’ha establert que a l’avaluació contínua dels cursos de 1r, 2n i 4t, cal que l’alumne sumi el 65% en l’expressió oral i en l’expressió escrita (les competències lingüístiques més importants per a assolir una bona comunicació) per a poder fer mitjana amb les altres competències.

Finalment, s’ha fixat una distribució de les taules igual a totes les aules i que consisteix en agrupar les taules en quatre o similar, de manera que els alumnes sempre seguin formant grups de treball cooperatius. Així ajudem a aconseguir el treball col·laboratiu i es reforça un bon clima a l’aula.

Un altra valor primordial i essencial tant dins de l’equip directiu com dins i entre cada unitat organitzativa del centre és la participació on no es confon el lideratge amb la distribució real de la capacitat executiva en la pressa de decisions que afecten el romb i el desenvolupament de la vida al centre. On prevalen valors com ara el respecte i l’estima per la diferència que sumen i donen personalitat al centre. El centre és el que emergeix de la seva pròpia dinàmica.

 

 • Processos d’aula:
 • Metodologies: es treballa amb els materials més actuals de les diverses editorials per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Es fa un ús molt ampli de les noves tecnologies com a eines didàctiques: treballem molt activament amb l’entorn google i disposem de 30 chromebooks que són itinerants per tal que cada alumne treballi en xarxa. A més a més disposem de 2 aules d’informàtiques i una desena d’ordinadors a l’aula d’estudi. Es permet l’ús actiu de tabletes i mòbils als que l’escola facilita el seu accés a internet via la xarxa wifi Centre Vallès que l’escola sufraga amb els seus recursos propis i que comparteix amb la resta d’usuaris del Centre Vallès.

 

 • priorització d’activitats competencials: es prioritza la producció oral i escrita perquè entenem que són clau en l’èxit comunicatiu. Aquest curs s’ha introduït la capacitat de “mediació” com element a valorar (20% del total de la nota dels certificats).

 

 • Resultats: 
 • Resultats externs: resultats dels Certificats Intermedi i Avançat Anglès i Alemany i comparativa amb la resta de Catalunya: en general, es detecta que alguns dels resultats a la nostra escola estan per sota de la mitjana de Catalunya. Aquest dada a vegades coincideix amb els resultats de l’alumnat lliure. A la reunió de caps d’estudis es va comentar que hi ha escoles que exigeixen més als nivells de 2n i 4t per tal de tenir uns 3r i 5è forts, la qual cosa es reflecteix als resultats del certificat. Això, però també suposa la pèrdua de molt alumnat que no pot seguir el nivell dels cursos de 3è i 5è. S’arriba a la conclusió que a aquesta escola ens preocupa el benestar de l’alumnat, en el sentit d’adaptar-nos a ells en la mesura del possible, i no els resultats d’uns exàmens, que d’altra banda, tenen molts condicionants (professorat, perfil de l’alumnat,etc...)
 • Resultats interns: S’han realitzat enquestes de satisfacció de l’alumnat a mitjans del primer trimestre per tal de detectar possibles problemes a l’aula i prendre mesures. A partir dels resultats d’aquestes enquestes es poden extreure algunes conclusions: donat el lleuger descens en puntuació dels professors de conversa, s’arriba a la conclusió que cal pautar-los molt, sobretot per tal que tots els alumnes tinguin la possibilitat de parlar. En general els resultats del qüestionari han estat bons amb una mitja de 3 punts sobre 4. A finals de curs es passa un qüestionari d’autoavaluació a l’alumnat per tal que l’alumne avaluiï el seu propi procés d’aprenentatge.   4. Elements de diagnosi

 

Tal com s’indica al preàmbul, aquest PD vol ser coherent amb els altres projectes del centre i un progrés a partir del PD 2008-2012-2016-2020. Per aquest motiu la diagnosi i valoració del funcionament del centre s’ha dut a terme consultant les fonts d’informació següents:

 • Fonts institucionals: Instruccions d’inici del curs 2019-2020, les dades anuals del centre per al curs 2019-2020, Idescat.
 • Fonts documentals
   • PEC,RRI, Programació General Anual de centre i pressupost.
   • Projecte de Direcció 2016-20
   • Fonts projectives: el web de l’escola.
   • La pròpia experiència, no escrita, dels tretze anys que porto de director del centre.
   • Document amb valoració del DAFO del 2016 i 2020: actualització i propostes.
   • Documents relatius als resultats de certificats de 3r, 5è i C1
   • Documents aportats pels departaments relatius a l’evolució dels resultats acadèmics de l’alumnat en el seu conjunt.
   • Consultes al professorat de temes concrets (aquesta s’ha fet via emails degut al tancament per pandèmia)

 

.

 

DAFO a 2020

Punts forts (Strengths)

Infraestructura:

 • S1. Tenim el nombre d'aules i espais que l'escola necessita
 • S2. L’escola està parcialment ben equipada amb eines TIC.
 • S3. Totes les aules tenen mobiliari adequat a les necessitats del centre.
 • S4. Tenim un bon sistema informàtic i de xarxa al núvol.
 • S5. Tenim un carro amb 30 chromebooks i un nou accés de wifi potent.

Serveis:

 • S6.El centre és l’únic centre oficial d'Educació d’idiomes de la comarca que ofereix tots sis cursos d’anglès i cinc d’alemany  i que expedeix tots els corresponents certificats, tant a alumnes oficials com a lliures excepte el C1 d’anglès per a lliures.
 • S7. El centre imparteix els tres cicles (inicial, intermedi, avançat) d‘anglès i (inicial, intermedi, avançat) d’alemany.
 • S8. Els preus dels cursos regulars son un 70% més econòmics que la oferta privada.
 • S9. Els cursos a les EOI són de més llarga durada (min. 130 hores) 
 • S10.Oferim cursos semi-presencials que estan molt ben valorats per part de l’alumnat.
 • S11.Les EOI de Catalunya gaudeixen d’un cert prestigi social com a centres d’aprenentatge d’idiomes i l’EOI-VO no n’és una excepció.
 • S12. El material didàctic amb què compta el centre és de qualitat.

Alumnes:

 • S13. L’escola té una  associació d’alumnes i antics alumnes ja consolidada
 • S14. La demanda de cursos d’anglès és superior a l’oferta que ofereix el centre. 

 

Equip docent:

 • S15. El centre disposa d’un pla d’acollida adreçat al professorat de nova incorporació aquest  queda reforçat per la proximitat de treball entre els docents en equips tant reduïts.
 • S16. Tant l’equip directiu, com el claustre, com els departaments són molt reduïts quant a nombre de membres.
 • S17. Tenim els divendres mati on tots ens podem reunir i treballar conjuntament
 • S18. La disposició del claustre afavoreix una responsable introducció de les eines TIC afavorint l’aprenentatge dels alumnes centrats en l’activitat dels alumnes.
 • S19. La direcció del centre coordina les grans directrius de gestió del centre amb les altres EOI dels sstt, i de Catalunya.
 • S20. Tenim un bon ambient de treballadors.
 • S21. S’està aconseguint més planificació d’objectius dins i entre els departaments per tal d’assolir els objectius que marca el PCC i la PGAC d’una forma conjunta. 
 • S22. Tenim uns bons equips de treball als dos departaments i els dels cursos especials i el d’estiu

PAS:

 • S23. Tenim un molt bon ambient de treballadors
 • S24. Tenim una auxiliar administrativa de molt alt nivell
 • S25. Tenim un molt bon servei de consergeria/recepció

 

SSTT

 • S26. Tenim una inspectora amb bon coneixaments i gran capacitat de treball i d’organització del “coneixement” de la vida del centre a través d’eines que provenen del món empresarial.
Punts febles (Weaknesses)

Infraestructura:

 • W1. El centre només té 23 grups-classe i tant sols 1 de primer d’anglès i cap C1 d’alemany i cap de francès
 • W2. L’oferta horària queda limitada a les franges horàries de 16:00 a 21:00 o molt similar a aquesta i, probablement és una de les causes de la pèrdua d'alumnat.
 • W3. L’oferta de cursos la marca el departament i no tenim constància de que hi hagi consultes locals (ajuntaments i la pròpia escola) per a la planificació de serveis com ara el Francès.
 • W4. Disposem de 30 chromebooks als que podem afegir 12 que el Centre Vallès té a disposició dels usuàris i dues aules amb un total de 24 desktops.
 • W5. La xarxa informàtica presenta problemes: El programa de gestió codex requereix d’una intranet que no podem mantenir. Tampoc podem fer servir el servidor del departament per que el programari codex no el tenen validat.
 • W6. El departament encara en data d'avui continua programant i actuant amb les EOIs des de la perspectiva de les idiosincràsies de la secundaria.
 • W7.Tenim un nombre ajustat d’aules que ens dificulta obrir cursos especials en horaris naturals de l’escola.Serveis:

 • W8. El centre disposa d'un PEC en revisió i un esquema de treball que calen consolidar.
 • W9. Alguns dels resultats dels certificats d’anglès són per sota de la mitjana de les EOI’s de Catalunya.
 • W10. L’oferta i l’estructura de cursos no s’adapta a la necessitats dels ciutadans sinó  a l’inrevés. És el ciutadà qui s’ha d’adaptar a la rígida estructura de serveis. 
 • W11. El procés de prescripció i matrícula és centralitzat.
 • W12. Si oferim cursos que s’adaptin a les necessitats dels alumnes a través de l’Associació ens fem competència i posem en perill la supervivència dels grups extensius d’alemany.

Alumnes:

 • W13. El nombre de 30-32 alumnes per aula és massa elevat més del doble del que ofereixen les escoles d’idiomes privades. 
 • W14. Els grups d’alemany  no s’acosten al 100% d’ocupació. Devallada general a Catalunya en nombre de preinscripcions.
 • W15. Els alumnes no mostren un interès per a la supervivència de l’Associació. Si aquesta cau l’escola perderà el servei de classes de conversa, per exemple. 
 • W16. La piràmide de creixement històrica (2003-2020) del centre és anòmala, perquè es perden alumnes dels grups dels nivells inferiors bàsics d’alemany que no arriben a passar a quart nivell.
 • W17. Tot i l’esforç de l’equip directiu actual, l’alumnat encara està poc implicat en el funcionament general del centre, en el coneixement del currículum i en la preparació i participació d’activitats culturals extracurriculars. L’alumnat basa la seva relació amb el centre únicament a través del seu professor/a.
 • W18. Pèrdua d’alumnes tant en la preinscripció com al llarg del curs. Aquesta pèrdua és general a Catalunya. Des de la pujada de les taxes i el desgast de la crisi i el canvi cultural notem un cansament entre els alumnes.Veure gràfiques
 • W19. L’alumnat no sembla disposat a seguir les exigències de ritme, temps i progrés  marcats per les instruccions que ens marquen de de fora de l’escola.
 • W20. Servei de transport públic molt reduït i a l’abast del ciutadà de la ciutat (40%) però no pas de la resta de la comarca (60%) que ha de venir en vehicle privat.

Docents:

 • W21. Tant l’equip directiu, com el claustre, com els departaments són molt petits quant a nombre de membres. 
 • W22. En procés de consolidació de la planificació d’objectius dins i entre els departaments per tal d’assolir els objectius que marca el PEC i les PAC d’una forma conjunta. 
 • W23. Programa d’activitats entre entitats molt dèbil.
 • W24. El centre no pot escollir els nous membres del claustre i sovint tampoc retenir aquells que vol retenir
 • W25. El caustre no veu clar el futur de les EOI’s
 • W26. Ús raonable de les noves tecnologies amb una població de alumnes amb grups diferenciats entre els que saben utilitzar-les i els que no. El darrer grup, però, és cada cop més reduït. Caldrà re-valorar aquest punt després de la experiència intensiva en ús de les eines digitals durant el tancament de l’edifici escolar per la pandèmia.

PAS:

 • W27. L’administrativa és interina ocupant la plaça d’una comissió de serveis.
 • W28. La conserge és interina

SSTT:

 • W29. En quan a temes d’organització administrativa no hi ha marge real als SSTT i les instruccions i permisos son molt centralitzats a l’àrea de Formació de Llengües als Serveis Centrals del Departament a Barcelona i total desaparició efectiva de les zones educatives contemplades a la LEC. 

 

Avantatges que ofereix l’entorn (Opportunities

Infraestructura

 • O1 Els espais i localització de l'edifici
 • O2 Una bona xarxa de comunicació digital per a la intranet i internet
 • O3 L’ajuntament té molt d’interès i inverteix recursos i diners en l’educació i formació. Ha mostrat gran interès en què ampliem el nombre de grups i ens encarrega la formació en llengua anglesa dels seus empleats. Impulsa, també, un programa d’identificació del Centre Vallès com a centre referent de recursos de formació obert a la ciutadania.

Serveis

 • O4 Cursos d'estiu específics.
 • O5. Consolidació del nivell C1 d’anglès i apertura C1 d’Alemany. Enquesta consulta no anònima entre alumnat i ex alumnat d’alemany sobre si voldrien fer el C1 d’alemany amb nosaltres.

Total de respostes de alumnat antic i actual interessat en fer el C1 d’alemany: 27 respostes 26 han dit que sí i 1 ha dit que no

 • O6. Consolidació de l’oferta semi-presencial.
 • O7. Cursos de formació per a funcionaris de les entitats locals: Granollers, Franqueses i La Roca

Alumnat

 • O8. La comarca proveeix el 54% (el 2015 eren 60%) de l’alumnat del centre i l’altre 46%  (40%) prové de “la ciutat gran” que es composa de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i de la Roca. En xifres concretes hi ha 177 (199 el 2015) alumnes de Granollers, la resta venen de la resta de pobles de la comarca. Aquestes dades no es corresponen en les proporcions de població entre Granollers i comarca. Segons la població hauríem de poder incrementar en un 26% la població provinent de comarques. (font Codex)
 • O9.  Dades demogràfiques rellevants (Font: Idescat )

 

 

Granollers

“ciutat gran

Vallès Oriental

Any de referència

Població total

60000

61.275

.

108.000

399.900

409.638

2011

2019

Població de més de 15 anys

82%

50.202


87.800

80,79

331691

2019

2019

Població ocupada

(25.406)

24.403

 

151.935

165.449

2011

2019

Població desocupada o inactiva

2.461

8.921

 

24.435

60.539

2011

2019

Creixement de la població

5,50%

 

8,59%

2011

2019

Establiments d’empreses i professionals

5.925

 

31.875

2002

 

Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2011

 
 

Granollers

Valles Oriental

Catalunya

Any

Homes

2.930

1.495

17.129,1

8.705

311.481

163.426

2011

2019

Dones

2.657

2.024

17.177,4

12.757

286.743

217.337

2011

2019

     • Total

5.586

3.520

34.306,5

21.463

598.225

380.763

2011

2019 • O10. Un dels motors econòmics importants de la comarca és el sector industrial (36,9%, 2015) dels treballadors i serveis amb un (52%, 2015) dels treballadors, que tenen una marcada necessitat quant al coneixement de llengües estrangeres: especialment l’anglès, el francès i el xinès en el sector industrial.
 • O11. En cas de que hi hagi voluntat política de desenvolupar tots els aspectes de la LEC  o en el seu defecte “els plans d'autonomia i les zones educatives”, tant la direcció com l’Ajuntament de Granollers tenen voluntat i capacitat per a desenvolupar un ambiciós pla d’autonomia de centre que facilitaria el creixement de la EOI.
 • O16. Associació Alumnes en ple rendiment

Docents

 • O12. L'equip de docents és d'un nivell altíssim
 • O13. L’equip docent treballa força be en equips docents i té capacitat de ser i és productiu en la reflexió i propostes pedagògiques.

PAS

 • O14. L’administrativa té coneixements molt elevats de dret administratiu i es mou bé en l’àmbit digital
 • O15. La conserge coneix molt bé els recursos de l’escola i de la ciutat. Es precisa i controla bé quina és la informació que els usuàris i treballadors necessitemDesavantatges de l’entorn (Threats)

Infraestructura

 • T1. La crisi ha provocat retallades. Les EOIs encara queden afectades amb mesures que s'imposen a secundària i que perden el seu sentit en l'entorn de les EOIs (eg 19a i 20a hora, normativa eleccions CE, etc)
 • T2. Escassa autonomia real i molta intervenció des de via augusta. L’escola pot patir un ritme de creixement lent per la poca flexibilitat que te d’ofertar altres llengües i nivells a més a més de l’alemany i l’anglès. I per la inexistent capacitat per a organitzar la durada dels cicles o el format horàri. Per exemple ampliar el bàsic incloent el nivell zero o el cicle mitjà incrementant un nivell B1.2 o el 6è nivell (B2+) entre el cinquè i el C1.
 • T3. La introducció dels nivells C2.1 i C2.2 a costa dels nivells més bàsics. 
 • T4. Reducció de recursos econòmics ja sia per part del departament com per la pèrdua d’alumnes d’estiu com d’aportacions voluntàries dels alumnes dels cursos extensius.
 • T5. Incertesa escènica durant i anys immediatament posteriors a la pandèmia covid19

 

Serveis

 • T6. Possible introducció dels nivells C2.1 i C2.2 d’anglès
 • T7. No tenim autonomia de centre i patim un sistema d’organització vertical i molt poc flexible alhora de poder adaptar-nos a les necessitats del nostre entorn.   
 • T8. Privatització dels primers nivells d'anglès.
 • T9. Poca flexibilitat en l’oferta de serveis que s’adapti a la demanada
 • T10. La demanda de certificats pels alumnes de secundària i batxllerat - pla experimental
 • T11. No tenim capacitat per a respondre i oferir certificacions de B1 i B2 que ens puguin sol·licitar des dels instituts.

Alumnes

 • T12. Abandonament escolar per diferents motius: desmotivació amb el currículum, augment de les taxes, etc 
 • T13. Abandonament escolar interanual pels possibles tancaments escolars
 • T14. Accés automàtic de l’alumnat CFA a nivells superiors als que haurien d’accedir.

Docents

 • T15. Hi ha escassa formació del professorat d’EOI impulsada des del Departament d’Educació.
 • T16. Reducció de recursos humans
 • T17. Recepció de professorat interí totalment aliè al projecte de l'escola i la seva cultura.
 • T18. Increment de tasques purament administratives i de retiment de comptes que van en detriment del temps necessàri per la conversa i la reflexió.

PAS

 • T19. Possibilitat de canvi de la persona que ocupa la plaça de administrativa
 • T20. Provisionalitat incrementada per possible jubilació anticipada de la conserge.
Aportacions

idees:

 

 • EOI VO com a part del Centre Vallès. Un referent municipal de servei
 • Treball col·laboratiu entre centres i amb el Ajuntament(s): dos projectes denegats des dels serveis territorials: “la fàbrica” taller de creació de material didàctic i des del projecte de certificació de llengües estrangeres de l’alumnat de secundaria de Granollers per habilitats. Cal insistir?
 • L’alumnat dels nivells alts d’alemany és constant i molt fidel. Podriem introduïr el nivell de C1 d’alemany

 

5. Establiment de prioritats

Un cop feta l’anàlisi situacional del centre, cal jerarquitzar les qüestions a resoldre identificades en el punt anterior (punts febles) i posteriorment caldrà seleccionar quines s’abordaran durant el mandat. Tal com expressa J.Rul (1991), “... en tot procés de gestió cal adaptar les qüestions inventariades a les condicions de l’organització, no tot el que cal fer es pot fer aquí i ara”.

Els criteris que utilitzaré per a determinar els objectius del PD són els que llisto a continuació per ordre de prioritat: • CU: Criteri d’urgència.
 • CSI: Criteri de supervivència institucional.
 • CN: Criteri de necessitat.
 • CFI: Criteri de formació institucional (recursos i formació).
 • CF: Criteri de facilitat en la consecució dels objectius.
 • CEN: Criteri d’exigència normativa.
 • CCC: Criteri de consens al centre.
 • CE: Criteri d’economia (en diners i temps).
 • CND: Criteri de negociació amb el Departament
 • CNCV: Criteri de negociació amb Centre Vallès (Ajuntament)

6. Anàlisi causal 

a.- de les febleses (W) 

En aquest apartat intentaré determinar quines són les causes dels punts febles de l’escola, per tal de poder posteriorment establir objectius que donin resposta a les necessitats detectades a la diagnosi. També intentaré establir una prioritat utilitzant els criteris exposats a l’apartat anterior. Aquelles qüestions per a les quals no s’especifica cap criteri, o bé no s’abordaran durant el mandat, o bé no són competència de l’equip directiu.

 

Feblesa

Possibles causes

Criteri

 

Infrastructura

 

W1

 • Patim constranyiments a favor de Calella i Mollet que han crescut

CND

CSI

W2

 • El departament no mostra voluntad d’ampliar l’oferta horària

CND

CN

W3

 • Depèn de la voluntat política

CND

W4

 • Ens manca pressupost dedicat

CCC

W5

 • Depèn de la voluntat política

CND

W6

 • Depèn de la voluntat política

CND

W7

 • Compartim espai amb d’altres i manca flexibilitat horaria 

CND

CNCV

 

Serveis

 

W8

 • La actualització del PEC  ha quedat a mitges per el confinament

CN

CCC

W9

 • Al centre no es descarta a cap alumne/a
 • Entren pocs alumnes “de fora” a quart i a cinquè
 • Poca adaptació curricular i de ritme

CCC

CF

CN

W10

 • Soberbia de les EOIs i l’administració que va minvant en la mesura que es perd alumnat

CSI

W11

 • Voluntat centralitzadora del govern Català i dels seus funcionaris

CND

CCC

W12

 • Debilitat en la matrícula

CSI

 

Alumnes

 

W13

 • Normativa derivada de secundaria

CND

W14

 • Dificultat de l'idioma
 • Llengua minoritària
 • Possible manca de oferta de nivells
 • Canvi cultural de la societat

CSI

CCC

W15


 • Manca de sentiment de pertinença a la comunitat escolar

CU

CN

CCC

W16

 • Un currículum massa exigent
 • Faltaria un nivell al cicle intermedi

CCC

CND

W17

 • Falta d'activitats atractives 
 • Falta més màrqueting de pertinença/identitat
 • Una associació d'alumnes que acaba de començar

CCC

CN

CE

W18

 • Pujada de taxes
 • Canvi cultural
 • Massa hores dedicades a l’EOI

CSI

CN

CU

W19

 • Canvi cultural

CN

CU

W20

 • Manca de transport públic

CE

     
 

DOCENTS

 

W21

 • Decisió política - Decret de plantilla

CND

W22

 • Innovacions molt recents i encara per completar

CCC

W23

 • Programacions conservadores dels departaments

CCC

W24

 • Manca d'autonomia de centre real

CND

W25

 • Pérdua d’alumnat general i manca d’objectius clars del servei

CND

W26

 • Innovació que cal consolidar

CN

 

PAS

 

W27

 • El personal del PAS no té garantit el lloc de treball a l'escola.

CND

 

SSTT

 

W28

 • Afany armonitzador i centralista dels funcionaris

CND
7. Valoració i estat dels objectius fins al 2020

Determinació d’objectius

debilitat i estat

acció

quan

qui

Proposta

Àmbit de coordinació i gestió

OBJ 1 Organització i sistematització de controls i autocontrols de graelles de tasques tant a títol individual, de departament, de gestió i de direcció.

completat

analitzar/revisar

2016-20

caps dep/ secretaria/ direcció

incorparat

OBJ 2 Dissenyar un pla d’actuació per a incrementar el nombre d’alumnes matriculats a alemany.

començat

creació de projectes per a IES Alemany x a joves

Juliol 2016 i 2017

dep alemany/direcció

continuïtat

OBJ 3 Increment de la participació dels alumnes en la gestió i la “vida” al centre.

sempre pendent

programes culturals amb entitats al centre

2016-2017

direcció

continuïtat

OBJ 4 Mantenir el bon clima de treball que avui existeix.

sempre pendent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 5 Continuar impulsant un programa d’activitats extracurriculars i culturals coordinats amb la resta d’organitzacions al Centre Vallès.

cal reforçar

continuar com fins ara

2016-20

CFA, CV i  EOI

continuïtat

OBJ 6 Actualitzar el PEC i donar-li difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

difusió pendent

actualitzar i fer-ne difusió

setembre 

direcció

continuïtat

OBJ 7 Organitzar cursos monogràfics/especials

fet

proposar als sstt

juliol 

cap d’estudis

nou i continuïtat

OBJ 8 Eliminar la ressonància a les aules

Completat

proposar segons presupost

2016-2018

direcció

incorporat

           

Àmbit d'Educació i aprenentatge

OBJ 9. Promoure la celebració d’activitats culturals al centre intra i inter-llengües i, quan sigui possible, dins d’un marc d’activitats del Centre Vallès

pendent de millora

W16,18, 19

   

direcció i caps i associació

continuïtat

OBJ 15. Reforçar el nivell dels alumnes

fet- pendent. W1, 2,11, 16,17

creació monogràfics B2+ i C1+ alemany i anglès

2016-20

deps- direcció

continuïtat

OBJ 16. Promoure l’estudi i la pràctica a través de la intraweb i de serveis externs del web. Tutories de seguiment.

s'està fent.

W15

sistematitzar-ho i promoure portafoli electrònic alumnat

2016-20

claustre

continuïtat amb nous objectius parcials

OBJ 17. Promoure l’aprenentatge autònom

pre inici

W16,19, 20

establir plà d’acció

2016

claustre

nou

OBJ 18. Incrementar participació dels docents i PAS a cursos de formació d'interès segons el PEC del centre.

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 19. Coordinar programes amb objectius de millora de l'alumnat en destreses concretes: Millora de l'expressió escrita.. 

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

equip docent-junta acadèmica

continiuïtat

OBJ 20. Establir i instaurar al centre un registre digital de dades acadèmiques i eliminar la publicació pública dels resultats acadèmics dels alumnes.

fet

butlletí, portfolio i pocket portafoli electrònic

setembre 2016 a setembre 2017

equip docent (Irene)

cal enllestir-lo i combinar-lo amb l'eina de planificacions i seguiment indiviualitzat de l'alumnat

OBJ 21. Establir mecanismes sistematitzats i senzills de consulta del seguiment del progrés en resultats acadèmics globals comparats i acumulats al llarg dels anys amb explicació adjunta dels resultats segons anàlisi anual de cada departament,

pendent

creació eines que relacionin portafolis, resultats certificats, projecte millora expressió escrita, alumnes per curs segons any matrícula

2016-2017

direcció i junta acadèmica i Irene

continuïtat i adaptar l'eina que ha generat la Dolors i aplicar-la a anglès

OBJ 23. Encetar un projecte de la millora de l’expressió oral

començat

formació professorat

 

2018-20

nou

OBJ 24. Establir la connexió entre les taules d'historials (OBJ.20 i 21) per destreses d'alumnes amb les taules de seguiment globals del centre.

pendent

similar a anterior

pendent

junta acadèmica- direcció

a fer a partir de la nova eina

           

Àmbit d’organització i suport a l’aprenentatge

OBJ 25. Inscripció dels alumnes a un servei d'autoaprenentatge a internet

pendent

 

2017

direcció-junta acadèmica

pendent especialment de l'economia de l'escola

OBJ 26. Protocol de seguiment i tutoria de l'alumne/a al llarg de tota la seva escolarització.

s'està fent

cal sistematitzar-ho i tenir eina adequada

2016-18

claustre

continuïtat

OBJ 27. Pla d’acollida a l’alumnat nou. Valorar carpeta virtual amb documents

fet/ 

cal fer un seguiment

actualitzar

setembre 2016

caps departament

continuïtat

OBJ 28. Pla d’acollida al professorat de nova incorporació amb un seguiment.

fet i fer seguiment

actualitzar

setembre 2016

cap d'estudis

continuïtat

OBJ 29. Incrementar el nombre d’alumnes d’alemany per a la formació d’un segon grup de quart

No es va aconseguir. Cal tornar-hi

revisar eficàcia

2016-18

dep alemany

continuïtat

OBJ 30. continuar consolidant els cursos intensius d'estiu.

fet

revisar propostes

feberer de cada curs

direcció i coord estiu

continuïtat

OBJ 31. Implementar una estructura de cursos via Associació d'alumnes.

fet

col·laborar

2016-20

direcció i departaments

continuïtat

OBJ 32. Ampliar l’activitat al campus virtual incorporant escoles de llengua alemanya a Alemanya i d’anglès a països de parla anglesa.

començat

revisar possibilitats reals

2016-18

departaments

nou

OBJ 33. Aconseguir l'automatització màxima de la biblioteca al centre amb equipaments adequats.

fet

falta programari adequat

2016-18

direcció i associació

nou

                    

Àmbit de secretaria i administració

OBJ 34. Optimitzar les gestions administratives a través del web de l’escola.

s’està fent

formularis interactius

2016-17

direcció-pas

continuïtat

OBJ 35. Emigrar del saga al esfera

fet- 

traspas al programa esfera

2017

departament ensenyament

pendent

OBJ 36 Quota aportació departament: revisió

impossible

consultar i escriure document referència

2016-17

John

Nou

OBJ 37  Preparar be el possible traspas de tasques quan l’administrativa deixi de venir a l’escola i vingui qualsevol altra persona

quasi completat

cal fer-ho.Les tasques que fa són esencials i no les pot fer qualsevol altra administratiu

2016-17

Cristina

Nou

OBJ 38 Sistematitzar actualització i afegir emails al domini de l’escola i entorn GAFE

fet

compra de la app que facilita la gestió a GAFE

Juliol-setembre 2016

John 

Nou

Àmbit de relació amb l’entorn i altres institucions

OBJ 39. Participar amb propostes municipals i d’altres entitats que el centre consideri positives.

fet

continuar

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 40.Afavorir la creació d'un consorci municipal de la comarca de participació solidaria dels costos de l'EOI

pendent

 

2016-20

direcció

objectiu difícil

OBJ 41. Crear una borsa de treball per als alumnes del centre.

intent fallit

borsa electrònica al web

2017

direcció i ajuntament

Nou

OBJ 42. Mantenir la coordinació amb les altres EOI de Catalunya.

fet

continuar

2016-20

direccció

continuïtat

OBJ 43.Participar en el Consell Escolar Municipal i en la junta  territorial de directors.

fet

propiciar de tenir horari compatible ja que les reunions són en dimecres tarda

setembre 2016

direcció

continuïtat

OBJ 44. Treballar lligams amb les Cambres de Comerç i d'altres organitzacions a la comarca per a poder donar i perfilar millor els serveis que els podem oferir com a EOI

pendent

per a planificar una estratègia d'acció

2018-19

direcció i caps dep

nou

           
8. Determinació general d’objectius 2020-24

Llistat general d’objectius que s’haurien d’anar assolint per a superar els desavantatges i debilitats de l’escola. Aquests han de quedar alinieats amb els objectius de la LEC, els objectius de la Conselleria d’Educació i del seu Departament i del Projecte Educatiu del Centre.

Els objectius generals emegeixen del creuament de les dades de la DAFO, dels resultats de la memòria dels objectius generals previstos per l’exercici 2016-20 i de la situació crítica que estem vivint degut al confinament per la pandèmia. La determinació, l’execució i la valoració es determinarà en les PGA i memòries anuals.

Cal afegir que la determinació dels objectius de l’equip directiu no s’ha pogut fer en les condicions normals de l’escola on la participació dels diferents àmbits del centre i molt especialment dels membres de l’equip directiu és esencial. Per això, com a autor responsable d’aquest llistat d’objectius de centre confirmo que és provisional a l’espera al retorn de la normalitat i quan especialment els altres dos membres de l’equip de direcció tinguin la capacitat física i logística d’aportar els seus criteris.

Objectius LEC (OL)

En el seu preàmbul entre moltes altres coses diu La llei (LEC) dota d’autonomia els centres educatius. Aquesta mesura, entre d’altres que es puguin adoptar, té el propòsit de flexibilitzar el sistema i possibilitar la creació de xarxes d’escoles unides per projectes comuns i compromeses en la millora sitemàtica de l’educació. Implica també l’acceptació de la diversitat de centres i el rebuig de la uniformitat com a valor del sistema educatiu.

Article 52-h: Capacitar els alumnes er al desenvolupament d’estratègies d’autoregulació dels aprenentatges, per el aprenentatge autónom i per el exercici d’activitats professionals.

Article 55-4: Sens perjudici de les modalitats de formació semipresencial i no presencial que es puguin implantar als centres públics ordinaris, l’Administració educativa ha de …

Capítol III. Ensenyament de Règim Especial-secció primera. Ensenyament d’idiomes. article 64-2: Els ensenyaments d’idiomes poden ésser reglats i no reglats. Els ensenyaments reglats condueixen a l’obtenció de certificats homologats, s’organitzen en els nivells que es determinen en l’ordenament i s’ofereixen en les modalitats d’educació presencial, d’educació semipresencial i d’educació no presencial.

Objectius Departament (OD)

 

No es recullen objectius en cap document específic. No es coneix un document polític d’objectius per a poder alinear els objectius del Centre amb els del Departament i/o Conselleria on hom pugui veure quines son les prioritats a mig i llarg plaç. 

 

El que tenim, doncs, son els Documents per a l’Organització i la Gestió dels Centres (Juny del 2019) que cada any recull un compendi de normatives on s’incorporen les novetats que hi puguin haver i que responen més a qüestions organitzatives i administratives i on rarament i poden aparèixer objectius que desenvolupin els marcats per la LEC.

 

Aquest document més específic on la Conselleria d’Educació en primera instància marca els objectius a mig i llarg termini i el Departament els desenvolupa es troba en falta especialment en època de crisi on per exemple no tenim una orientació clara de quins son els àmbits de la societat que cal recolzar i/o promocionar amb els nostres serveis. Això provoca iniciatives de caire personal com ara el projecte experimental de certificació de l’alumnat de secundaria i cicles formatius que neix de la urgència de captar alumnat per a la supervivència de les EOIs. Programa que després s’ha anat vestint com de reforç al jovent de secundaria però que en cap cas s’orientava segons uns objectius que no fossin els que ja venen donats en el àmbit del ensenyament reglat de secundària cicles formatius i batxillerat.Objectius PEC del Centre (OP)

Pendents de ser concretats. No s’ha pogut acabar la feina degut al confinament derivat de la pandèmia. En aquest apartat cito l’apartat en el seu estat actual titulat objectius del Centre. Aquests objectius no exclouen la importància dels trets descrits en la resta de apartats del PEC on també es descriuen el que som i el que volem ser i que cal tenir present a l’hora de programar els objectius i activitats de l’escola i la avaluació corresponent.

 

Objectius del centre

 

L’escola té com a objectiu ser un centre públic de referència en el aprenentatge de les llengües estrangeres 

 

Objectiu estratègic 1: Millorar els resultats acadèmics

 • Millorar els resultats acadèmics
 • Millorar la docència de les destreses
 • Potenciar l’atenció a les capacitat individuals de cada l’alumne
 • Impulsar el tractament de la motivació intrínseca de l’alumne

Objectiu estratègic 2: Millorar la cohesió social

 • Fomentar la comprensió de les cultures de les llengües d’estudi per part de l’alumne
 • Potenciar la cohesió de l’equip docent
 • Ampliar la visibilitat del centre dins la nostra àrea d’influència
 • Absentisme / abandonament ? 

Objectiu estratègic 3: Millorar la confiança dels grups d’interès

 • Millorar la satisfacció dels alumnes
 • Millorar la satisfacció dels professors
 • Millorar la satisfacció del PAS
Objectius Equip Directiu (OE) - (Provisional)

 

Determinació d’objectius

Ref Dafo o altra font AF

acció

quan

qui

Proposta

Àmbit de coordinació i gestió

OBJ 1 Actualitzar el PEC i donar-li difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

W8 / S20,21 i 25

actualitzar i fer-ne difusió

Juliol  

direcció

continuïtat

OB2. revisar, i planificar amb ED, claustre i CE els objectius per aquest nou cicle. I concretar la PGA 2020-21

S16,17, 20, 21

Revisar proposta  objectius del PD

juliol i setembre

ED

“novetat”

OBJ 3 Dissenyar un pla d’actuació per a incrementar el nombre d’alumnes matriculats a alemany.

W1/S10/O5

creació de projectes per a IES Alemany x a joves

Juliol 2020 i 2021

dep alemany/direcció

continuïtat

OBJ 4 Reorganitzar ampliant la oferta dels cursos d’alemany

W1, 14

S10,22 

O5

comunicar als sstt el  canvi dins la proposta de grups

maig-juliol 2020

direcció

novetat

OBJ 5 Increment de la participació dels alumnes en la gestió de la “vida” al centre.

W 2,15,19 / S13 i O3

Impulsar i assegurar l’Associació de alumnes

2020-2022

direcció, claustre i consell de delegats

continuïtat

OBJ 6 Continuar impulsant un programa d’activitats extracurriculars i culturals coordinats amb la resta d’organitzacions al Centre Vallès.

W14,15 / O3,16

cal reforçar

2020-24

CFA, CV i  EOI

continuïtat

OBJ 7 Mantenir el bon clima de treball que avui existeix.

W9 / S22

continuar com fins ara

2020-24

direcció

continuïtat

Àmbit d'Educació i aprenentatge

OBJ 8. Promoure la celebració d’activitats culturals al centre intra i inter-llengües i, quan sigui possible, dins d’un marc d’activitats del Centre Vallès


W16,18, 19

continuar com fins ara

2020-24

direcció i caps i associació

continuïtat

OBJ 9. Reforçar el nivell dels alumnes

W9/S22

mantenir monogràfics B2+ i C1+ alemany i anglès. Promocionar conversa ara també via zoom

2020-22

deps- direcció

Associació Alumnes

continuïtat i novació

OBJ 10. Promoure l’estudi i la pràctica a través de la intraweb i de serveis externs del web. Tutories de seguiment.

s'està fent.

W15

PEC

sistematitzar-ho i promoure portafoli electrònic alumnat. introduir Tutoria externa

2020-21: Assignació tutor extern 1r curs

Caps departament

continuïtat amb nous objectius parcials

OBJ 11.A- Promoure l’aprenentatge autònom


W16,19 T12

S2,5,10

establir nou plà d’acció pel 2021-24

Implantar el Blended Learning amb Flip class

2020-21

Junta Docent

nou

OBJ 11.B- Afrontar l’us de les eines de traducció digitals

AF

1.-debat intern sobre el que ja és una realitat

2.-propostes de com ensenyar als alumnes el seu bon ús

3.-Introduir a les NOFC normativa corresponent

1.- estiu 2020 i 1r trim 2020-21

2- 2n trim 20-21


3. juliol 2020

i 3r trim 2020-21

Equip docentEquip docentEquip directiu i CE

Nou

OBJ 12. Incrementar participació dels docents i PAS a cursos de formació d'interès segons el PEC del centre.

AF/ S22,23 S17,24

continuar com fins ara

Redactar protocol actuació anual

2020-24

juliol-octubre 2020

direcció /Junta docent-cap d’estudis?

continuïtat i novació

OBJ 13. Coordinar programes amb objectius de millora de l'alumnat en destreses concretes: Millora de l'expressió escrita i millora de l’expressió oral.. 

W19 

T12

continuar com fins ara. Consolidar pocket portfolio i afegir diferents situacions expressio oral

2020-24

equip docent-junta acadèmica

continiuïtat i novedós

OBJ 14. Consolidar i ampliar projecte de la millora de l’expressió oral

W19 T12

formació professorat

organitzar grups de conversa zoom

2020-21

ED i delegats i Associació

novedós

Àmbit d’organització i suport a l’aprenentatge

 

Determinació d’objectius

Ref Dafo o altra font AF

acció

quan

qui

Proposta

OBJ 15. Establir i instaurar al centre un registre digital de dades acadèmiques i eliminar la publicació pública dels resultats acadèmics dels alumnes.

AF

buscar, comprar/crear l’eina

2020-21

ED i Claustre

novedós

OBJ 16. Establir mecanismes sistematitzats i senzills de consulta del seguiment del progrés en resultats acadèmics globals comparats i acumulats al llarg dels anys amb explicació adjunta dels resultats segons anàlisi anual de cada departament i a partir de l’OBJ 13

AF

creació/utilitzar eines que relacionin portafolis, resultats certificats, projecte millora expressió escrita, oral dels alumnes per curs segons any matrícula

2020-24

direcció i junta acadèmica

novedós

OBJ 17. Creació d’una estructura d’una biblioteca d’eines de recursos digitals ben organitzada i d’utilitat per als docents

S18

W16,19,26

dissenyar les característiques i funcions d’una carpeta de recursos al drive/ Prof 

2020

Junta acadèmica

nou

OBJ 18. Pla d’acollida a l’alumnat nou. Carpeta virtual amb documents?

AF

T16

actualitzar: incorporar control alumnat provinent CFA

2020-21

caps departament

continuïtat

OBJ 19. Pla d’acollida al professorat de nova incorporació amb un seguiment.

AF, T17

actualitzar i afegir recordatori/reforç

2020-22

cap d'estudis

continuïtat

           

OBJ 20. continuar consolidant els cursos intensius d'estiu.

T4, 5, 12, 13

W14

revisar propostes i afegir semi presencialitat i online

feberer de cada curs

direcció i coord estiu

continuïtat i novetat

OBJ 21. Consolidar estructura de cursos via Associació d'alumnes.

T13, W7,10, 14

collaborar i crear conversa online

juliol i setembre 2020

Associació,direcció i departaments

continuïtat i novetat

OBJ 22. Ampliar l’activitat al campus virtual incorporant escoles de llengua alemanya a Alemanya i d’anglès a països de parla anglesa.

T 12,13

revisar possibilitats reals

2020-21

departaments

continuïtat

           

Àmbit de secretaria i administració

Determinació d’objectius

Ref Dafo o altra font AF

acció

quan

qui

Proposta

OBJ 23. Crear nou web de l’escola

T5, OBJ23

W14

contractar professional

2020-21

direcció-pas

nou

OBJ 24. Passar Codex o similar online

S19

coordinar amb resta direccions

2021

John.EOIs

nou

OBJ 25  Completar sistematitzció de procesos de secretaria

S23

completar

2020-21

Cristina

Continuïtat

OBJ 26 Millorar i standaritzar proces de dades alumnat entre plataformes

AF

consultar professional i implementar la solució

2020-2022

John 

Nou

           

Àmbit de relació amb l’entorn i altres institucions

OBJ 27. Participar amb propostes municipals i d’altres entitats que el centre consideri positives.

T4,5 S6

W3, 17,20

continuar

2020-24

direcció

continuïtat

OBJ 28. Promocionar d'un consorci municipal de la comarca de participació solidaria dels costos de l'EOI

W20

 

2020-24

direcció

objectiu difícil

OBJ 29. Reforçar la coordinació amb les altres EOI de Catalunya i recuperar el seu caracter horizontal

tots els CND

Contactar amb direccions clau

2020-2022

John

continuïtat i novedós

OBJ 30.Incrementar participació en el Consell Escolar Municipal

AF

W14

Assignar representant amb capacitat

setembre 2020

direcció

continuïtat

OBJ 31. Treballar lligams amb les Cambres de Comerç i d'altres organitzacions a la comarca per a poder donar i perfilar millor els serveis que els podem oferir com a EOI

W14

planificar una estratègia d'acció i dur-la a terme

2020-23

direcció i caps dep

nou

OBJ 32. Col·laborar per que els SSTT esdevinguin autònoms adults davant de l’àrea d’idiomes

W29, AF

estudiar àmbit realista i treballar-ho amb inspecció

2020-21

John

nou (nou i difícil)

OBJ 33 Dirigir el increment de alumnat a la la resta de la “ciutat gran” fora de Granollers ciutat

O8

mirar de penjar cartell i treballar amb ajuntaments de les Franqueses i Canovelles

2020-24

ED

nou

 

9. Prioritats de desenvolupament i implantació per al curs 2020-2021

Memòria curs 2019-20

En aquest apartat es recullen anotacions provisionals després de la lectura de la Programació General Anual del curs que finalitza el 30 de juny de 2020. Les circumstàncies actuals fan impossible poder fer la memòria abans de acabar el curs.

 

Recull:

 

 1. Objectiu estratègic: millorar els resultats educatius

1.1 Objectiu anual: millorar l’expressió oral

                 1.1.1 Millorar l’expressió oral a partir del Pocket Portfolio

Anotacions: Analitzar i traslladar a la PGA 20-21. Continuïtat (MEM20-1)

  

2.

2.2 Objectiu anual: millora de les competències digitals dels alumnes

2.2.1 Assessorament de l’alumnat en l’ús de les eines digitals de l’escola

2.2.1.1 Oferta d’unes sessions específiques per aquell alumnat amb necessitat de reforç 

Anotacions: Resultat positiu. Ara cal sistematitzar/integrar en les activitats prioritàries de principi de curs. Aquest curs amb més urgència si cal, per a les condicions derivades de l’estat d’emergència per pandèmia (MEM20-2)

 

 1.     Objectiu estratègic: millorar la relació amb l’entorn

4.1 Objectiu anual: donar a conèixer els documents de gestió del centre a la comunitat educativa així com d’altra informació sobre el centre

Anotacions: Tema que es trasllada al curs 20-21 i al que caldrà assignar un pressupost per a la elaboració del nou web del centre. (MEM20-4)

PGA 2020-21

Per a aquest document tant sols llistem les accions dels objectius provisionals a ser acordats i programats durant el mes de juliol del 2020 amb l’equip directiu.

Àmbit de coordinació i gestió

 

PDOBJ 1 Continuïtat

Acció:

Actualitzar el PEC i donar-li difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

PDOB2. 

Acció:

Concretar la PGA 2020-21. a partir de la memòria curs 19-20 i els objectius de Projecte de Direcció i les instruccions que rebem especialment les referents al la pandèmia

 

Àmbit d'educació i aprenentatge

MEM20-2  Continuïtat

Acció:

Incorporar fora de l’aula sessions específiques d’aprenentage en l’ús de les eines digitals del centre durant les primeres setmanes del curs. Recollir les necessitats que ens anem trobant cada any, quantificar en nombre de alumnes que ho necessiten i avaluar quina és la manera més eficaç de ajudar-los i crear un protocol/un programa

 

PDOBJ 7 Continuïtat

Acció:

Mantenir b2+ alemany; reintroduir B2 + i C1 + anglès (si hi ha demanda)

 

PDOBJ 11.A 

Acció

Valorar el Blended Learning amb Flip class i altres metodologies a partit de la experiència d’aquest darrer curs amb el tancament. I en tot cas establir nou plà d’acció pel 2021-24

 

PDOBJ 11.B

Acció:

Promoure les primeres reflexions sobre el tema de l’ús de les eines de traducció digitals a l’abast de tothom, orientant al claustre a encarar el tema com una oportunitat aquest mes de juny 2020.

1.-debat intern sobre el que ja és una realitat. Estiu 2020

2.-propostes de com ensenyar als alumnes el seu bon ús. 1r trimestre 20-21

3.-Introduir a les NOFC normativa corresponent. Juliol 2020 primeres mesures

 

PDOBJ 11.C

un document de seguiment de l’alumnat individualitzat durant tota la seva estada a l’escola i que passa de tutor en tutor.  

 

PDOBJ 13 i MEM20-1 Continuïtat

 Acció:

Consolidar pocket portfolio i afegir diferents situacions expressio oral

 

PDOBJ 14 Continuïtat i novetat

Acció:

Ampliar grups de conversa: promoure organització grups de conversa zoom

Àmbit d’organització i suport a l’aprenentatge

PDOBJ 18 

Acció:

Creació d’una estructura d’una biblioteca d’eines de recursos digitals ben organitzada i d’utilitat per als docents

PDOBJ 8. Novetat

Acció:

Compra de 30 chromebooks nous a afegir als 30 que ja tenim des de fa uns 6 anys.

Organitzar possible servei de prèstec dels chromebooks en cas de tancament del centre per pandèmiaÀmbit de secretaria i administració 

PDOBJ 26  Novetat

Acció:

Sincronitzar base de dades alumnat de secretaria amb GSuite

 

PDOBJ 23 MEM20-4  Continuïtat

Acció:

Donar a conèixer i crear més trànsit renovant el web del centre

Àmbit de relació amb l’entorn i altres institucions

PDOBJ 29 Continuïtat

Acció:

Reforçar la coordinació amb les altres EOI de Catalunya i recuperar el seu caracter horizontal i propositiu

 

PDOBJ 30 Novetat

Acció:

Incrementar la participació en el Consell Escolar Municipal i amb la resta de CEMs de “la Ciutat Gran”10. Difusió del PD

Tenint en compte que aquest PD està format per les intencionalitats i línies d’actuació a través de les quals jo, juntament amb el meu eventual equip, aportem la nostra visió situacional per a desenvolupar el PEC, i que a més, el PD és una de les bases per generar les successives programacions generals PGC, PAC, “RRI”, penso que cal especificar quina difusió tindrà aquest PD. 

Al principi del mandat aquest PD serà publicat a la intraweb de l’escola i se’n passarà una còpia escrita a la inspecció, als membres del Consell Escolar i als caps de departament del centre. Els canvis que s’hi introdueixin en funció dels resultats de la seva avaluació s’efecturan a l’edició publicada al nou web del centre així que l’hagim pogut estrenar.

 

11. Seguiment i avaluació del PD i de la EOI

El procés d’avaluació té molt més a veure en un procés d’autoavaluació que no d’avaluació externa. Depenent de les eines que el Departament ens doni  tinc la intenció de endegar un procés real i positiu d’avaluació del funcionament i resultats del centre. Això inclou un procés d’avaluació continuada de tots els àmbits: Direcció i el seu PD, Claustre, departaments, alumnat, assemblea de delegats, Consell Escolar, Reglament del Departament i del sistema d’educació del País en allò que ens afecti directament.

Una avaluació només té sentit quan totes les parts implicades se'n fan corresponsables i prenen les mesures corresponents en un període raonable.

Havent dit això parlaré del què és més específic en aquest document. L’avaluació d’aquest PD es farà amb una intenció crítica constructiva, de millora, com a responsabilitat social i col·lectiva i amb la lògica de revisar la pràctica i detectar les mancances i/o problemes i buscar solucions que millorin els resultats. Avaluar per prendre decisions encertades i donar resposta a “què volem?” i “com ho aconseguim?”.

Per avaluar inicialment aquest PD es tindran en compte els comentaris o suggeriments de la comissió de selecció de director. Un cop aquest projecte ja estigui en funcionament es farà una avaluació al final de cada curs mitjançant la Memòria Anual i avaluant especialment el seu desenvolupament, el grau de consecució i valoració i la seva vigència. Per avaluar altres aspectes de funcionament s’elaboraran uns qüestionaris anònims al final de cada curs que afavoreixin la recollida d’aquelles impressions més subjectives quant a clima de treball, interès, expectatives, grau de participació.

L’avaluació feta al final de cada curs servirà de diagnosi, els resultats s’incorporaran a la Memòria Anual i seran recollits a la Pla Anual del curs següent per establir els nous objectius i actuacions. També ajudarà a decidir quins objectius continuen essent prioritaris, quins s’eliminen i quins s’incorporen.

El PD és un document dinàmic, col·lectiu i participatiu que cal revisar i reajustar en funció de les necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes de millora que realitzi la comunitat educativa.

 

Calendari de revisions, valoracions i propostes:

Revisions:

Al moment de fer la memòria i la PGA del curs següent durant els mesos de juny i juliol de cada curs

 

Valoracions i possibles aportacions:

 

Claustres del mes de juny del 2021-22-23 i 24

Consells Escolars: Els inmediatament posteriors als claustres

 

12. Bibliografia • Aquest document ha estat basat en les PD anteriors i en que la primera versió estava basada en el PD de 2006 de la EOI de Sant Feliu de Guíxols i amb permís exprès i per escrit del seu autor, Josep Ma Montcada.
 • Sterman, John D. , Business Dynamics: Systems Thinking and modeling for a complex world. McGraw-Hill Higher Education, 2000.
 • Les memòries del centre
 • El PD de 2016-20 i anteriors
 • El PEC del centre
 • El PD 2014 -18 EOI Tàrrega
 • Fitxes exemple i pautes d’inspectora Ma Teresa Pujol
 • Documentació i Powerpoint de Alberto del Pozo, 2011
 • La LEC, el decret d’autonomia de centres i el decret de direccions.
 • Documents per a l’organització i la gestió dels centres (Juny del 2019)
 • Documents del centre al SIC
 • COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES: LEARNING, TEACHING, ASSESSMENT - COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS

© Council of Europe, February 2018
Annex 1

Valoracions resultats certificats 2019

 

Anglès

 

anglès INTERMEDI

           
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OFICIALS GRANOLLERS

41%

60%

61%

65%

62%

69%

OFICIALS CATALUNYA

67%

74%

64%

65%

67%

78%

Diferència sobre Cat

-26%

-14%

-4%

0%

-5%

-8%

 

Estem 8 punts per sota de la mitjana de Catalunya, estem per sota sobretot en CO (-8 punts) i Ús de la Llengua ( -16 punts).

Estem per sobre en Expressió Escrita (+ 2.5 punts) i EO (+ 7 punts)

Cal treballar la CO i l’UL tot i que aquesta prova deixarà d’existir com a tal.anglès AVANÇAT

           
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OFICIALS GRANOLLERS

47%

35%

65%

58%

65%

56%

OFICIALS CATALUNYA

65%

52%

74%

60%

71%

71%

Diferència sobre Cat

-19%

-16%

-9%

-2%

-6%

-15%

 

Estem 15 punts per sota de la mitjana de Catalunya, sobretot degut als baixos resultats del grup 5èB (38% d’aprovats), venien de quart amb un nivell força baix i ja eren conscients que cinquè caldria fer-lo en dos anys. Ha faltat també treball personal fora de l’aula. 

 

Estem per sota sobretot en CE (-7 punts), CO (-14 punts ) i Ús de la Llengua ( -8 punts).

Estem a la mitja en Expressió Escrita i per sobre en EO (+ 5 punts)

Cal treballar la CO i l’UL tot i que aquesta prova deixarà d’existir com a tal.anglès C1

           
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OFICIALS GRANOLLERS

0%

69%

62%

44%

66%

71%

OFICIALS CATALUNYA

0%

74%

73%

73%

80%

75%

Diferència sobre Cat

0%

-5%

-12%

-29%

-14%

-4%

 

Estem 4 punts per sota de la mitjana de Catalunya.

Estem per sota sobretot en CE (-11 punts) i Expressió Escrita (-8 punts)  i per sobre en CO (+5 punts) i EO (+2 punts)

Cal treballar la CE i L’EE.Alemany

 

ALEMANY INTERMEDI

           
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OFICIALS GRANOLLERS

61%

67%

79%

67%

77%

89%

OFICIALS CATALUNYA

74%

76%

67%

77%

69%

77%

Diferència sobre Cat

-13%

-10%

11%

-10%

8%

13%

 

Estem 13  punts per sobre de la mitjana de Catalunya.

Estem clarament per sobre en totes les destreses, destacant  l’EE a on estem per sobre (+20 punts)

Només estem per sota en l’ EO (-10 punts)
ALEMANY AVANÇAT

           
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

OFICIALS GRANOLLERS

60%

35%

81%

52%

63%

89%

OFICIALS CATALUNYA

76%

66%

79%

68%

73%

70%

Diferència sobre Cat

-16%

-32%

2%

-15%

-11%

19%

 

Estem 19 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.

Estem per sobre en totes les destreses, destaca sobretot l’UL (+ 10 punts) I L’EE (+33 punts amb un 100% d’aprovats)

Estem lleugerament per sota en EO (-4 punts)