Les escoles oficials d'idiomes gestionen i administren les proves per a l'obtenció de dos certificats oficials:

 • El Certificat de Nivell Intermedi, en assolir els objectius de nivell intermedi. 
 • El Certificat de Nivell Avançat, en assolir els objectius de nivell avançat.
 • Mostres dels certificats

A Catalunya, el Departament d'Ensenyament va unificar les proves per a l'obtenció d'aquests certificats l'any 1996. La unificació en l'elaboració de les proves i en els criteris d'administració i correcció asseguren la qualitat, la validesa i la fiabilitat de les proves. Les proves són administrades i corregides per equips de professors especialistes que observen estrictament les pautes establertes.

Les proves de Certificat de Nivell Intermedi i de Certificat de Nivell Avançat per a Alemany, Anglès, Àrab, Català per a no-catalanoparlants (només per a alumnes oficials), Espanyol per a estrangers, Francès, Italià i Rus, les elabora el Departament d'Ensenyament i s'administren a totes les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya en la convocatòria de juny tant a alumnes oficials, presencials i a distància, com a alumnes lliures. En el cas de l'anglès, a l'EOI Vallès Oriental hi ha una convocatòria al febrer per alumnes lliures que volen obtenir el Certificat de Nivell Avançat.  

 

Els alumnes lliures que es volen presentar a la convocatòria de febrer (convocatòria extraordinària) a l'EOI Vallès Oriental per obtenir el Ceertificat de Nivell avançat d'anglès s'han d'inscriure durant el mes de novembre de l'any anterior.

Els alumnes lliures que es volen presentar a la convocatòria de juny (convocatòria ordinària) a l'EOI Vallès Oriental s'han d'inscriure durant el mes de febrer del mateix any. La convocatòria s'obre per als nivells intermedi, avançat i C1 d'anglès i per als nivells intermedi i avançat d'alemany. 

Més informació aquí sobre la inscripció a les proves per alumnes lliures. 

 

Descripció

L'objectiu de les proves per a l'obtenció dels Certificats de Nivell Intermedi i de Nivell Avançat és acreditar la capacitat d'ús de l'idioma com a vehicle de comunicació general a nivell intermedi i a nivell avançat. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

 • Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les proves de certificació consten de cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

 • comprensió oral
 • comprensió escrita
 • ús de la llengua
 • expressió i interacció escrita
 • expressió i interacció oral

Les proves tenen com a referent principal el currículum de les EOI (Decret 4/2009, de 13 de gener (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009)), i s'elaboren a partir de documents escrits i orals autèntics, extrets de revistes, premsa, televisió, cinema, etc. 

En les proves de comprensió oral, ús de la llengua i comprensió escrita es puntuen les respostes correctes i no es penalitzen les errades. En la prova d'expressió i interacció escrita es puntuen tant la impressió global dels textos com la seva riquesa i correcció lingüística. En la prova d'expressió i interacció oral es puntua la capacitat d'interacció de la persona candidata, la pronúncia, la competència gramatical i l'ús de vocabulari. Per tenir dret a l'obtenció de la qualificació global final, cal haver dut a terme totes les parts.

Els resultats de les proves del Certificat de Nivell Intermedi i Certificat de Nivell Avançat es publiquen a finals de juny. Les eventuals reclamacions es dirigiran per escrit a la Direcció del Centre i s'han de presentar dins el termini establert a partir de la publicació de les qualificacions.

El Certificat de Nivell Intermedi serà expedit per l'Escola Oficial d'Idiomes on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova. El Certificat de Nivell Avançat serà expedit pel Departament d'Ensenyament, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents a l'escola on la persona candidata hagi formalitzat la matrícula i hagi realitzat la prova.

Nivell

El Certificat de Nivell Intermedi garanteix l'assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell intermedi. Aquest certificat substitueix i equival a tots els efectes al Certificat de Cicle Elemental , i correspon al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa.

El Certificat de Nivell Avançat garanteix l'assoliment del nivell de competència lingüística comunicativa que es descriu en el currículum de les escoles oficials d'idiomes per al nivell avançat. Aquest certificat substitueix i equival a tots els efectes al Certificat d'Aptitud, i corresponen al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència del Consell d'Europa.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT