PE

Programació General Anual per al curs 2018-19

 

Índex PGA 18-19

 

 1. Objectiu estratègic: millorar els resultats acadèmics

Responsable: cap d’estudis

1.1. Objectiu anual: millorar autonomia alumne

1.1.1 Millorar autogestió de l’aprenentatge de l’alumne

1.1.2 Millorar l’acompanyament per part dels professors amb “pathways”com a material online extra o en cas d’absència del professorat

1.1.3 Informar a l’alumne del seu progrés d'aprenentatge

1.1.4 Conèixer l’ús del servei de la biblioteca online per part dels alumnes

1.1.5 Explorar un tastet d’intercanvi virtual amb alumnes d’espanyol d’escoles de llengua alemanya

1.1.6 Familiaritzar l’alumnat amb l’ús del servei de la biblioteca online

1.2. Objectiu anual: millorar l’expressió i comprensió oral

1.2.1 Millorar l’ acústica de les aules 1.5, 1.6 i de la cafeteria per a facilitar la comprensió i expressió oral en el centre

      2. Objectiu estratègic: millorar la cohesió social

 Responsable: cap d’estudis

 2.1 Objectiu anual: reduir l’abandonament de l’alumnat

          2.1.1 Ofertar un 1r semipresencial d’alemany com a prova pilot

2.1.2 Definir el concepte de semipresencialitat en les reunions d’equip

docent

       3.  Objectiu estratègic: protocolitzar els processos administratius

            Responsable: Secretària

 3.1. Objectiu anual: protocolitzar els processos comptables  

 

       4. Objectiu estratègic: millorar la relació amb l’entorn

  Responsable: director

   4.1 Objectiu anual: afavorir l’adquisició de coneixements del      GSuite-Classroom de la persona en pràctiques

 1. Objectiu estratègic: millorar els resultats educatius


Responsable: Cap d’estudis

1.1 Objectiu anual: millorar autonomia de l’alumne

                1.1.1 Millorar l’autogestió de l’aprenentatge de l’alumne

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

Percentatge d’eines recollides

Responsables

 1. Recull de materials per a l’organització de l’autogestió de l’aprenentatge de l’alumne, agrupats per les competències

(expressió escrita i expressió oral)

 

2n

 

Ø  Grau d’aplicació: mínim d’un 75% d’eines recollides

Ø  

Junta acadèmica

CONTINUÏTAT

     1.1.2:  millorar l’acompanyament per part dels professors amb     “pathways”com a material online extra o en cas d’absència del professorat

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: nombre de professors que l’incorporen al “classroom”

Responsables

 1. Assessorament al professorat sobre l´accés i ús dels pathways

 2. Anàlisis de l’ ús dels “pathways” a l’escola

1r

   

Ø  a.Grau d’aplicació:  nombre de professors que han rebut assessorament  

    b. Grau d’aplicació:  mínim d’un 50% del professorat


Ø

Director

INNOVACIÓ

1.1.3:  Informar a l’alumne del seu progrés d'aprenentatge

 1. Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: nombre de professors que utilitzen sistema automatitzat

 

1.1. Automatització del sistema electrònic d’informació de notes

1.2 Consulta del grau de satisfacció del professorat

1r

 

 

3r

Ø Grau d’aplicació: s’ha fet: 1; no s’ha fet 0

Ø  Qualitat d’execució:

      valoració del professorat i alumnat sobre el procés(molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

Director

INNOVACIÓ

1.1.4 : Conèixer l’ús del servei de la biblioteca online per part dels alumnes

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: percentatge d’alumnes que fan servir el servei

Res.

1.1 Estudi de l’ús de la biblioteca per part de l’alumne

1.2. Comparativa amb any anterior amb préstec presencial

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació: si s’han recollit totes les dades previstes (1), si s’han recollir parcialment (0,5); no s’han recollit (0)

Ø

Secretària

 

1.1.5 Explorar un tastet d’intercanvi virtual amb alumnes d’espanyol d’escoles de llengua alemanya

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

grau de satisfacció de l’alumnat i grau de l’impacte (qüestionari)

 

1.1.  Posada en contacte amb alumnes d’espanyol a països/regions de llengua alemanya, creació de parelles lingüístiques i intercanvi regular a nivell oral

1r

2n

 

Ø  Grau d’aplicació: s’ha fet: 1; no s’ha fet 0

Ø  Qualitat d’execució:

     grau de satisfacció de l’alumnat (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

    Grau de l’impacte: valoració des del departament d’alemany sobre la continuïtat del projecte


Q

Secretària i departa-

ment d’alemany

INNOVACIÓ

1.1.6: Familiaritzar l’alumnat amb l’ús del servei de la biblioteca online

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: qüestionari dutilitat de les activitats dinamitzadores entre el professorat

Res.

1.2. Dinamització amb activitats a l’aula per a incrementar l’ús de la biblioteca

 

2n

 

Ø  Grau d’aplicació: si s’han dut a terme les activitats a tots els cursos (1), parcialment (0,5) en cap curs (0)

Ø  Qualitat d’execució: si han estat útils i motivadores (1), parcialment (0,5), o no ho han estat (0)

Ø  Qualitat de l’impacte:

Secretària

 

1.2 Objectiu anual: millorar l’expressió i comprensió oral

                1.2.1 Millorar l’acústica de les aules 1.5, 1.6 i de la cafeteria per a facilitar la comprensió i expressió oral en el centre

 

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: grau de disminució del nivell de ressonància

Resp.

1.6.1 Instal·lació de plaques al sostre de les aules 1.5, 1.6 i cafeteria per a millorar-ne l’acústica

1r

   

Ø  Grau d’aplicació: percentatge d’espais on s’han instal·lat les plaques

Ø  Qualitat de l’impacte: grau de disminució del nivell de ressonància

John

 

 1. Objectiu estratègic: millorar la cohesió social


Responsable: Cap d’estudis

2.1 Objectiu anual: reduir l’abandonament de l’alumnat

2.1.1 Ofertar un 1r semi d’alemany com a prova pilot

2.1.2.1 Oferta d’un 1r alemany semipresencial per primer any com a prova pilot i fer-ne difusió

2.1.2.2. Realització qüestionari satisfacció alumnat

2.1.2.4 Anàlisis els resultats en relació als cursos presencials

1r

1r


1r

 

2n

3r


3r

Ø  Grau d’aplicació:

    -núm alumnes matriculats

Ø   Qualitat de l’execució: Valoració de l’alumnat sobre  el curs (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

     Qualitat de l’impacte:

-resultats i comparació en relació als presencials

     

Cap d’estudis i cap de departa-

ment d’alemany


2.1.2 Definir el concepte de semipresencialitat

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: qüestionari de satisfacció per al professorat

Res.

1.1. Reunions específiques per a treballar la semipresencialitat

1.2 Recull de temes parlats en doc

guia sobre cursos semipresencials

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació:

    s’ha fet: 1; no s’ha fet 0


Ø  Qualitat d’execució

     Valoració del professorat sobre les sessions (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)


Ø

Cap d’estudis

 

3. Objectiu estratègic: protocolitzar els processos administratius


Responsable: Secretària

3.1. Objectiu anual: protocolitzar els processos comptables  

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: percentatge de protocols documentats

 

3.1.1 Creació d’un calendari de comptabilitat

3.1.2 Creació de documents de protocols: arqueig, assentaments i tancament comptable  

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació:  percentatge de protocols documentats

Ø  Qualitat d’execució: claredat dels documents

Cristina

 

4. Objectiu estratègic: millorar la relació amb l’entorn

4.1 Objectiu anual: Afavorir l’adquisició de coneixements del GSuite-Classroom de la persona en pràctiques

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: obtenció del certificat

Resp.

1.1. Assignació d’un tutor que acompanyarà a la persona en pràctiques en la seva formació


1.2. Registre a cursos previs a la realització de l’examen


1.3 Realització de l’examen

1r

 

1r

2n

2n

 

Gr Grau d’aplicació: si s’ha obtingut certificat o no

Ø

John

Objectius del departament d’alemany curs 2018-19

Índex Objectius del Departament d’alemany 18-19

 

1.Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius

1.1 -Al:  Actualitzar el recull de les activitats més destacades del projecte de millora de l’expressió escrita.

2. Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social

2.1 -Al: Reduir l’abandonament i l’absentisme de l’alumnat

2.2- Al: Captar nou alumnat

2.3- Al: Introduir un 1r alemany semipresencial

 

1.Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius

Objectiu 1.1-Al:  Actualitzar el recull de les activitats més destacades del projecte de millora de l’expressió escrita.

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: (veure a sota)

Res.

1.Al.1. Anàlisi dels resultats d’EE en relació als anys anteriors i a la mitjana de Catalunya

1r

   

    Qualitat de l’impacte: evolució dels resultats d’EE de l’escola i amb la resta de Catalunya

Cap d’estudis (Junta acadèmica)

1.Al.2 Ús de les tasques a l’aula

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació percentatge de professors que fan servir el material creat


Ø  

Cap de departament

 

2. Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social

CONTINUÏTAT

Objectiu 2.1 -Al: Reduir l’abandonament i l’absentisme de l’alumnat

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

-grau de satisfacció de l’alumnat (qüestionari)

- índex d’absentisme i abandonament

Responsable

2.1 Al novembre i gener enviament missatges als alumnes que falten a classe per averiguar els motius i poder parlar amb ells.

1r

2n

 

    Grau d’aplicació: s’ha fet: 1; no s’ha fet 0

Cap de departament

2.2 Analisi del qüestionari de satisfacció per detectar macances

1r

 

        

V     Valoració de l’alumnat sobre el curs (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

   

Cap de departament

2.3 Enviament qüestionari d’abandonament a tots els alumnes que han abandonat els estudis

   

3r

Ø  Grau d’aplicació:s’ha fet: 1; no s’ha fet 0


Grau d’impacte: % dels alumnes que responen

M

Cap de departament

2.4 Analisi dels motius d’abandonament

   

3r

n    % dels alumnes per motiu d’abandonament    

Cap de departament

Objectiu 2.2- Al: Captar nou alumnat

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: nombre d’alumnes captats

Res.

3.1 Enviament de mails recordatoris durant el període de matrícula tants als alumnes que s’han preinscrits però no s’han matriculat com també als alumnes en llista d'espera.

1r

                  

 

Grau d’aplicació: nombre d’enviament


Grau d’impacte: Nombre d’alumnes matriculats per aquesta via

Secretària

3.2  Difusió de l’ ensenyament d’alemany a l’EOI a la ciutat (biblioteques, centres cívics, …)

 

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació: nombre d’accions fetes

   
Grau d’impacte: grau de participació en activitats

Cap de departament

i el professor ⅔ amb hores de dedicació

3.3 Pla de contacte amb escoles de secundària i batxillerat dels voltants per promocionar la nostra oferta

1r

2n

3r

GrGrau d’aplicació: s’ha fet: 1; no s’ha fet 0
Cap de departament

i el professor ⅔ amb hores de dedicació

3.4 Execució del pla de contacte.

1r

2n

3r

Grau d’aplicació: ’ha fet: 1; no s’ha fet 0


Grau d’impacte: nombre d’alumnes captats

Cap de departament

i el professor ⅔ amb hores de dedicació)

3.5 Difusió i presència de l’ EOI a les portes obertes als instituts que ja ofereixen alemany

 

2n

 

D’     Grau d’aplicació:

Q     Qualitat d’execució:
Grau d’impacte


Equip directiu i cap de departament

           

INNOVACIÓ

Objectiu 2.3- Al: Introduir un 1r alemany semipresencial

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació

Res.

4.1 Seguiment de l’assistència i del treball online

1r

2n

3r

G

Ø  Qualitat d’execució: -%assistència dels alumnes i % treball online fet

Q       

Professora de 1r semi

4.2 Realització de qüestionari de satisfacció alumnat

1r

 

3r

     Qualitat de l’execució: Valoració de l’alumnat sobre  el curs (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

Cap d’estudis i professora de 1r semi

4.3 Anàlisis dels resultats en relació als cursos presencials

   

3r

    Qualitat de l’impacte: valoració dels resultats i comparació en relació als presencials

Cap d’estudis i professora de 1r semi

Objectius del departament d’anglès curs 2018-19

 

Índex Objectius del Departament d’anglès18-19

 

1.Objectiu estratègic: Millorar els resultats educatius

1.1- An:  Actualitzar el recull de les activitats més destacades del projecte de millora de l’expressió escrita.

1. 2-An: Impulsar les Tutories i Atenció a la Diversitat. Racons

1.3-An: Continuar amb el Pocket Portfolio

1.4- An: Crear un banc de possibles treballs d’estiu per als alumnes

.

2. Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social

2.1 -Al: Reduir l’abandonament i l’absentisme de l’alumnat

 

1.Objectiu estratègic: Millorar resultats educatius

CONTINUÏTAT

Objectiu 1.1- An:  Actualitzar el recull de les activitats més destacades del projecte de millora de l’expressió escrita.

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: (veure a sota)

Res.

1.1. Anàlisi dels resultats d’EE en relació als anys anteriors i a la mitjana de Catalunya

1r

   

    Qualitat de l’impacte: evolució dels resultats d’EE de l’escola i amb la resta de Catalunya

Cap d’estudis (Junta acadèmica)

1.2 Ús de les tasques a l’aula

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació percentatge de professors que fan servir el material creat


Ø  

Cap de departament

1.3 Actualització i incorporació de les noves tasques i pre-tasques que es facin durant aquest curs

1r

2n

3r

Ø  Grau d’aplicació

Ø  percentatge de professorat que ha actualitzat el banc

Cap de departament

CONTINUÏTAT

Objectiu 1. 2-An: Impulsar les Tutories i Atenció a la Diversitat. Racons

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: (veure a sota)

Res.

2.1. Ampliació de dossiers per destreses

   

Juny

Ø  Grau d’aplicació

Ø  percentatge de professorat que ha ampliat el banc

Cap de departament

2.2 Incorporació de feedback al final de les sessions de racons

1r

2n

3r

Gr Grau d’aplicació

Ø  percentatge de professorat que ha incorporat

Cap de departament + tot el professorat

2.3 Sistematització de materials del llibre vermell Alexander. (aquests materials es poden treballar en racons). Preparació respostes pels textos assignats (excepte textos 41-50 preparats el curs 2015-16 i textos 21-31 preparats el curs 2016-17)

1r

2n

3r

     Grau d’aplicació

Ø  nombre de textos que s’han introduït

Cap de departament + Jordi

(textos del 6 al 20)

CONTINUÏTAT

Objectiu 1.3-An: Continuar amb el Pocket Portfolio

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: (veure a sota)

Res.

3.1. Producció individual d’un text curt narratiu sobre una experiència vital real que es va perfeccionant al llarg del curs a mesura que es va augmentant el coneixement lèxic, gramatical i textual de l’alumne. (només nivells 2n i 5è (innovació) i 4t (continuació); a ‘acabar cada unitat)

1r

2n

3r

GrGrau d’aplicació

Ø  nombre de professors que ha fet aquesta activitat

Cap de departament


Professorat de 2, 4t i 5è

3.2. Introducció d’una sessió final amb els alumnes; mostrant la producció inicial i la final, per reflexionar sobre l’enriquiment del text

     

GrGrau d’aplicació

Ø  nombre de professors que ha fet aquesta sessió

Cap de departament


Professorat de 2, 4t i 5è

3.3. Impuls de la part  oral, que està molt relacionada amb la tasca de la part oral de l’examen de B2, la qual cosa pot ser un incentiu.

1r

2n

3r

GrGrau d’aplicació

Ø  nombre de professors que ha impulsat la part oral

Cap de departament


Professorat de 2, 4t i 5è

3.4. Avaluació del projecte en l’última reunió de departament del curs 2018-19. Si l’avaluació ha estat positiva el projecte es farà extensiu a més nivells el curs 2019-20

   

3r

GrQualitat de l’impacte: comparativa dels resultats d’ EE al certificat B2 amb la resta de Catalunya i el curs anterior

Cap de departament


INNOVACIÓ

Objectiu 1.4- An: Crear un banc de possibles treballs d’estiu per als alumnes

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació: (veure a sota)

Res.

4.1 Creació d’una carpeta al Team Drive del departament per nivell i destreses

1r

   

Ø  Grau d’aplicació:s’ha fet: 1; no s’ha fet 0


Ø

Cap de departament

4.2 Introducció de tasques utilitzades en cursos anteriors

 

2n

 

GrGrau d’aplicació: a quins nivells s’ha fet

Cap de departament

4.3 Introducció de les noves tasques curs 2018-19  

   

3r

GrGrau d’aplicació: a quins nivells s’ha fet

Cap de departament

 

2. Objectiu estratègic: Millorar la cohesió social


CONTINUÏTAT

Objectiu 2.1- An: Reduir l’abandonament i l’absentisme de l’alumnat

Actuació

Trimestre

Indicadors d’avaluació:

-grau de satisfacció de l’alumnat (qüestionari)

- índex d’absentisme i abandonament

Res.

5.1 Al novembre i gener enviament missatges als alumnes que falten a classe per averiguar els motius i poder parlar amb ells.

1r

2n

 

    Grau d’aplicació: s’ha fet: 1; no s’ha fet 0

Cap de departament

5.2 Anàlisi del qüestionari de satisfacció per detectar macances

1r

 

        

V    Valoració de l’alumnat sobre el curs (molt satisfactori, satisfactori i poc satisfactori)

   

Cap de departament

5.3 Enviament qüestionari d’abandonament a tots els alumnes que han abandonat els estudis

   

3r

Ø  Grau d’aplicació:s’ha fet: 1; no s’ha fet 0


Grau d’impacte: % dels alumnes que responen

M

Cap d’estudis

5.4 Continuació del poster on es recull la trajectòria dels alumnes matriculats cada any

1r

   

Ø  Grau d’aplicació:s’ha fet: 1; no s’ha fet 0

GrGrau d’impacte:  

 

Cap de departament

 

Indicadors d’avaluació

Ø  Grau d’aplicació: s’ha elaborat o no

Ø  Qualitat d’execució: si s’ha elaborat en el termini previst i com s’ha elaborat                        

Ø  Qualitat de l’impacte: conseqüències pràctiques

PROJECTE DE DIRECCIÓ

EOI-VO

2016-2020

John Mackay

Sant Pere de Vilamajor

23 de juny de 2016

 

L’escola com organització, també posseeix la capacitat d’aprendre. Només ha de tenir la voluntat d’aplicar-la, de gaudir de l’aprenentatge.

Duart 1999

 

Índex

 

Pàg

1. Preàmbul- marc normatiu

4

Resolució ENS/30/2012, annex 5. Valoració del funcionament actual del centre en relació amb el seu projecte educatiu tant des del punt de vista pedagògic com de gestió, i de la incidència de l’entorn sobre el centre.

 

2. Plantejament institucional

3A. Descripció del centre

6

7

3B. Elements de diagnosi

16

Resolució ENS/30/2012, . Concreció dels objectius a assolir i descripció global de l’organització i el funcionament del centre previstos en finalitzar el projecte de direcció.

 

4. Establiment de prioritats

26

5A. Anàlisi causal de febleses

5B. valoració i estat dels objectius 12-16

27

29

6. Determinació d’objectius

34

Resolució ENS/30/2012, . Descripció de les grans línies d’actuació previstes per assolir els objectius fixats i previsió dels recursos necessaris.

 

7. Prioritats de desenvolupament i implantació 16-17

37

Resolució ENS/30/2012,. Procés d’avaluació del desenvolupament del projecte de direcció i exposició dels mecanismes previstos per informar els òrgans de control i participació.

 

8. Difusió

46

9. Seguiment i avaluació

47

10. Bibliografia

49

1. Preàmbul-Marc normatiu

El Projecte de Direcció (PD) que presento és un document de planificació de la gestió directiva de l’EOI del Vallès Oriental (EOI-VO) a llarg termini, coherent amb l’anàlisi i la valoració de la seva situació i realitat actuals i alhora una proposta dels objectius i de les línies d’actuació i d’intervenció en l’organització i funcionament del centre. Aquest PD també és un compromís que prenc amb la comunitat educativa de l’EOI-VO de desenvolupar i posar en pràctica les línies d’actuació que en ell s’esmenten.

Aquest PD s’elabora en el següent marc normatiu:

 • LEC 2009, de 10 de juliol, d’eduació de Catalunya

 • DECRET 56/2007, de 13 de març, pel qual es regulen la constitució i composició del consell escolar, la selecció de director o de la directora i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics dependents del Departament d’Educació (DOGC num 4842 de 15.3.2007).

 • Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius

 • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent

 • Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial

 • Decret 73/2014, de 27 de maig, de modificació del decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial

 • Resolució de 19 de juny de 2015 per la qual s’aproven els documents d’organització i gestió de centres públics 2015/16

 • Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, per la qual s’organitzen els cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, d’anglès i de francès, i s’estableixen les escoles oficials d’idiomes que els imparteixen.

 • Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles ofiials d’idiomes.  

2. Plantejament institucional

missió

 

L’escola promou un enfocament sociocomunicatiu a les aules. Entenem que és més important valorar i actuar sobre el grau de l’èxit comunicatiu que concentrar-se en els possibles errors o equivocacions en els actes comunicatius. En aquest sentit, l’escola aposta especialment per la part de producció oral, i es destina un pressupost a treballar aquest aspecte en unes condicions òptimes.

L’escola estimula el treball col·laboratiu a l’aula: el professor perd la funció tradicional de centre de la classe que dóna molta informació a l'alumnat. Proposa activitats de treball col·laboratiu i va guiant els alumnes en la realització de la tasca. Per a fomentar la participació activa de l’alumnat, les activitats proposades parteixen de les necessitats i interessos dels alumnes.

És missió de l’escola acompanyar l’alumnat en el procés d’autonomia a l’hora d’aprendre un idioma estranger. Per això, a l’aula es convida a l’alumne a l’autoreflexió sobre com aprèn i quina és la seva motivació. També es desenvolupen estratègies per a treballar les diferents competències lingüístiques.  

L’escola atén la diversitat a l’aula. Per a poder abordar els diferents ritmes i les diferents habilitats dels alumnes, l’escola intenta donar un tracte personalitzat, en la mesura que sigui possible, a cada alumne mitjançant la tutoria i els racons d’aprenentatge i les eines digitals.

L’escola té com a missió adaptar el currículum a la realitat de l’aula. Creiem que cal prioritzar qualitat sobre quantitat. Val més tractar un tema de gramàtica/vocabulari en dues sessions per tal que l’alumne tingui temps d’assimilar-ho que no pas anar a tema per dia per intentar “acabar el curriculum”.

 

visió

 • Volem ser un referent en el treball de les habilitats productives de la llengua, l’expressió oral i escrita, ja que aquestes són la clau de l’èxit comunicatiu.

 • Volem ser un centre acollidor i constructiu per a l’alumne: l’escola pretén crear l’ambient més adequat on els alumnes puguin aprendre, aprendre a aprendre, i que aprenguin dels companys en el treball col·laboratiu. Cal pensar i crear distribucions dins i fora de l’aula on els alumnes puguin trobar el màxim de facilitats per a poder treure el màxim profit de les seves capacitats lingüístiques individuals i de grup.

 • Volem millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat a l’aula amb l’acció tutorial i l’accés a racons d’aprenetatge presencial i virtuals on cada alumne treballi les habilitats que més necessiti millorar i per això també és important explorar la millor manera que ajudi a l’alumnat a sentir-se autor del seu procés d’aprenentage.

 • Volem impulsar un canvi curricular que potenciï l’autonomia de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge on l’alumnant té la sensació de marcar el ritme i d’escriure els seu pròpi curriculum.

Valors

A més a més d’allò que ja ens ve marcat per la LEC:

Compromís amb:

 • l’ èxit comunicatiu

 • l’aprenentatge col·laboratiu

 • l’autoreflexió i la motivació de l’alumne i del professorat

 • la realitat de l’aula

 • l’autonomia i la singularitat de cada alumne/a

3.  Diagnosi del centre/Descripció del centre

 • centre: L’EOI-VO és un centre educatiu de règim especial de titularitat pública que depèn directament del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i que es va posar en funcionament durant el mes de juliol de 2003.

 • alumnat:

 • tipologia: La tipologia de l’alumnat correspon bàsicament a tres perfils; estudiants d’ensenyaments secundaris, universitaris, professionals en actiu i a l’atur, docents (especialment PIA) i jubilats. Actualment l’escola compta aproximadament amb prop de 700 alumnes repartits entre 9 grups d’alemany, 12 grups d’anglès i 2 grups de PIA.

 • lloc de residència: el 43% de l’alumnat resideix a Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca, mentre que el 57% viu a altres poblacions.[Font: CODEX]

 • per edats: Segons el DOGC núm. 4853 del 30/03/07 article 13.1, per accedir als ensenyaments d’idiomes en les escoles oficials és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria. En percentatges el 26,8 de l’alumnat té edats compreses entre 14 i 25 anys, el 32% té entre 26 i 35 anys, el 26%3 es troba a la franja que va dels 36 als 45 anys, un 10% es situa entre els 46 i 55 anys i finalment el 4,4% restant té més de 56 anys. [Font: CODEX]

 • per sexes: el 63,38 de l’alumnat està composat per dones, els homes conformen el 36,62% restant. [Font: CODEX]

 • assistència: les dades actuals d’assistència en anglès són del 69,97% i en alemany són del 74,64%. [Font: CODEX] En general, es pot dir que l’assitència cada any és molt alta durant el primer trimestre, mentre que cap a la segona meitat del curs hi ha una baixada.

 • mobilitat: actualment hi ha 12 alumnes que han demanat trasllat a una altra EOI i 18 alumnes que han demanat venir a estudiar a aquesta EOI. És una xifra molt baixa si tenim en compte que el nombre de matriculats aquest any és de 680 alumnes.   

 

 • professorat:

 • estabilitat: hi ha nou professors actualment al centre, dels quals sis són funcionaris amb plaça definitiva a l’escola, una docent té comissió de serveis i dos docents són interins.

 • perfils acadèmics: llicenciats en filologia anglesa, germànica, traducció i intrepretació.

 • formació acadèmica i actualització: per una banda, hi ha la formació externa, com ara jornades pedagògiques, fòrum EOICAT, un gran ventall de cursos, tallers per a la millora de la pràctica docent a diferents institucions, com el Goethe-Institut, el Fòrum EOICat, el congrés d’EOIs estatal, les universitats i el propi Departament  d’Ensenyament. Per una altra banda, la formació interna es basa en sessions on cada docent explica i comparteix materials de bones pràctiques a l’aula d’un tema concret (projectes, treball de vocabulari, treball de lectura, entorn google, etc..). Tot el professorat te al llarg del curs un dia assignat on ha de presentar a la resta dels companys una bona pràctica.

 • motivació: el professorat es mostra motivat a l’hora de proposar temes de formació interna, com ara sessions molt constructives de formació interna on ens expliquem els uns als altres d'una manera organitzada bones pràctiques a l’aula. Hi ha un força bon ambient de treball.

 • Entorn social:

 • valoració de l’entorn: Granollers és la capital de la comarca del Vallès Oriental amb una presència forta del comerç. És una ciutat principalment industrial amb força immigració.

 • demanda: en el darrer curs 2015-16, es van registrar 1.417 preinscripcions, de les quals 323 eren per a alemany i 1094 eren per a anglès. Les places disponibles eren 155 en alemany i 163 d’anglès. Així doncs, la demanda supera àmpliament l’oferta, sobretot en el cas de l’anglès. [Font: estadística de preinscripció a EOIs del Departament d’Ensenyament]

 • nivell cultural: l’alumnat que vol accedir a qualsevol EOI d’arreu de Catalunya no necessita tenir el Certificat Escolar. En general, l’alumnat té uns coneixements bons i cert interès en activitats culturals. Notem cada cop més la dificultat en promoure la lectura.

 • beques: un nombre molt baix d’alumnes han sol·licitat la beca del Ministeri per a a l’estudi de caràcter general i a només una petita part dels sol·lcitants els ha estat concedida la beca.

 • activitats extraescolars: l’Associació d’alumnes i ex-alumnes de l’EOI Vallès Oriental organitza cursos de conversa en anglès i alemany durant tot el curs i també ofereix activitats culturals en aquests dos idiomes.

 • actitud: estem notant un grau creixent de “cansament” entre l’alumnat que ja no “aguanta” una dedicació de set hores a la setmana amb un objectiu que se’ls fa difícil i llunyà.

 • Població:

 • tamany: la població actual de Granollers ascendeix a 60.101 persones en un territori de 14,9 km2

 • serveis: la ciutat ofereix tot tipus de serveis com a capital de comarca

 • oferta de centres i acceptació: hi ha dues EOIs al Vallès Oriental, la de Granollers ofereix anglès i alemany i la de Mollet ofereix anglès i francès.

 • recursos educatius i socials del municipi: a Granollers hi ha un gran oferta educativa: les escoles bressol, l’educació infantil, primària, secundària, batxillerat amb programes de qualificació professional inicial, programes de formació i inserció, formació de nouvinguts, formació professional, formació de persones adultes, ensenyaments artístics, ensenyament d’idiomes i educació especial. A nivell social, la ciutat compta amb l’oficina de Benestar social (gent gran, infància i família, serveis socials d’atenció primària), una extensa xarxa de centres cívics, un centre de cultura per la pau, l’equipament juvenil el Gra, entre d’altres. A diferència, però, d’altres municipis amb EOI, aquesta ciutat no es troba a prop de cap universitat i, per tant, no tenim un nombre d’universitaris tan elevat com en altres EOIs.

 • Edifici:

 • conservació: l’edifici on s’ubica l’escola es diu Centre Vallès i és un equipament municipal.

 • funcionalitat: en aquest equipament municipal es troba el Centre de Formació d’Adults, l’EOI Vallès Oriental, s’hi imparteixen els programes de PFI, cursos d’ocupació professional de l’IDFO, cursos d’alfabetització informàtica   

 • ubicació: L’escola va començar la seva activitat en una ubicació molt poc adequada, al IES Antoni Cumella, al carrer Roger de Flor. Actualment i des de que en sóc director, l’escola comparteix instal·lacions amb varies entitats, entre les que podem destacar pel seu tamany l’Escola d’Adults de la que també n’és titular el Departament d’Ensenyament. L’edifici s’anomena Centre Vallès i la seva ubicació és al carrer Veneçuela 86 de Granollers, al costat del Puig de les Forques, a 20 minuts a peu de l’estació més propera (Granollers – Les Franqueses) amb facilitat d’aparcament i d’accés des de la comarca del Vallès Oriental.

 • equipament: Els espais de què disposa l’EOI actualment són: consergeria (compartida), administració i membres equip directiu que compten amb despatxos independents dins d'un mateix entorn visual compartit amb el departament d’Alemany. El departament d’Anglès és suficientment ampli i està situat a la planta on tenim la majoria d'aules que fa servir l'escola,  7 aules (totes equipades amb multimèdia), 4 aules (de 12 alumnes) d’informàtica compartides i un petit magatzem. A banda d’aquests espais, l’escola pot utilitzar qualsevol espai del centre sempre que sigui de manera coordinada i compartida (sala d’actes...etc.). Els equipaments de l’escola són els que van arribar amb les dotacions d’obertura del centre pel que fa al mobiliari, maquinari i programari informàtic i equipaments audiovisuals (TV, vídeo, DVD, retroprojectors, pantalles, equips de so, 3 canons de projecció...) més tot allò que el centre mateix ha anat adquirint amb el seu pressupost. Els equipaments mobiliaris com ara taules individuals i cartelleres a totes les aules s'han fet a càrrec de l'escola a partir dels ingressos que es generen amb els cursos d'estiu. L’escola té també una biblioteca pròpia. La sala d’estudi i la sala d’actes són compartides amb tot el Centre Vallès. En el àmbit virtual l’escola és des de fa 3 anys membre de l’entorn GAFE de google apps for education. Aquest ofereix un espai dins d’internet que és de fet una intranet on els materials audiovisuals es poden compartir en exclusivitat entre els mebres de la comunitat escolar.

 • Adminsitracions educatives:

 • plantilla: actualment hi ha nou docents en plantilla: tres d’alemany, 5 d’anglès i una docent que imparteix anglès i alemany. Hi ha dos caps de department, d’anglès i d’alemany. Hi ha també dues persones del PAS, l’auxiliar adminsitrativa i la subalterna. L’equip directiu està format pel director, la cap d’estudis i la secretària. La junta acadèmica està formada per la cap d’estudis i les dues caps de departament. El claustre i l’equip docent estan formats per tots els docents. El Consell Escolar del Centre es va constituir el mes de gener de 2005 i actualment compta amb els següents membres: el director, la cap d'estudis, la secretària, 3 representants del sector professorat, 3 representants del sector alumnat (dels quals 1 son d'alemany i 2 d'anglès i tots ells són o eren delegats de curs en el moment que foren el·legits), 1 represenant de l’associació d’alumnes i ex-alumnes, la representant del PAS i el representant de l’ajuntament de Granollers, que treballa en el mateix edifici de l'escola.

 • ingressos: El centre compta amb uns ingressos anuals 15.500€ que provenen del Departament d’Ensenyament, 11.225€ de l’aportació voluntària dels alumnes i dels ingressos nets provinents dels cursos d'estiu que en els darrers anys ha anat minvant.

 • oferta formativa: A La EOI-VO es pot aprendre anglès (tots el nivells fins a C1) i alemany (tots els nivells fins a B2 i B2+) en horari de tarda (grups de 16 a 18:30 i grups de 18:30 a 21:00) El pla d’estudis correspon al Decret 312/1997, de 9 de desembre, pel qual s'estableix l'ordenació curricular del primer nivell dels ensenyaments d'idiomes. (DOGC núm. 2588, de 27.2.1998). La modalitat dels cursos a l’EOI Vallès Oriental és de cursos extensius i cursos intensius i darrerament alguns cirsos especials com ara el b2+ i d’altres que organitza l’associació d’alumnes..

Els primers són d’anglès i d’alemany. Els nivells ofertats en anglès són de 1r a C1, mentre que els ofertats a alemany són de 1r a 5è. La progressió històrica de l’oferta de grups del centre es resumeix al quadre següent:

 

Alemany

AnAnglès

 

1r

2n

3r

4t

1r

1r

PIA

2n

2

PIA

3r

3r

PIA

4t

4t

PIA

PIA

C1

c1 PIA

TOTAL

03-04

3

1

     

2

 

2

                 

9

04-05

3

2

1

   

2

 

2

 

2

             

12

05-06

3

2

2

1

 

2

 

2

 

2

 

2

         

16

06-07

3

2

2

1

1

2

 

3

 

2

 

2

 

2

     

20

07-08

3

2

2

1

1

2

 

2

 

3

 

2

 

2

     

20

07-08

3

2

2

1

1

2

 

2

 

3

 

2

 

2

     

20

08-09

3

2

2

1

1

2

1

2

1

3

 

2

 

2

     

22

09-10

3

2

2

1

1

2

 

2

1

3

1

2

 

2

     

22

10-11

3

2

2

1

1

2

 

3

 

3

1

2

1

2

     

23

11-12

3

2

2

1

1

2

 

3

 

3

1

2

1

2

1

   

24

12-13

2

3

2

1

1

2

 

3

 

3

 

2

1

2

1

   

24

13-14

2

2

2

2

1

2

 

2

 

4

 

2

1

2

1

   

23

14-15

2

2

2

2

1

2

 

2

 

4

 

2

1

2

1

 

1

24

15-16

3

2

2

1

1

1

 

3

 

3

 

2

1

2

1

1

1

24

 

Durant el mes de juliol s’imparteixen cursos intensius d’anglès, d’alemany i de francès. En el cas de l’anglès s’obren cursos en tots els nivells i també alguns cursos de conversa i d’anglès comercial, mentre que en alemany i francès es fan cursos de nivell bàsic fins a intermedi. Alguns estius s’ha impartit també rus i xinès.  Aquest any també s’ofereix un curs monogràfic d’alemany tot l’any i es preveu ampliar l’oferta de monogràfics tant en anglès com en alemany en els propers anys.

 • Govern:

 • valors compartits: l’equip directiu s’esforça per conèixer la realitat de l’aula i per aquest motiu es distribueixen uns qüestionaris als alumnes abans d’acabar el primer trimestre. L’objectiu concret d’aquests qüestionaris és conèixer el grau de satisfacció de l’alumne amb el curs i també amb el seu propi esforç. S’analitzen els resultats i es decideix actuar en funció d’aquests resultats.

Un altre valor imporant i compartit per tots és l’èxit comunicatiu. En aquest sentit, s’ha establert que a l’avaluació contínua dels cursos de 1r, 2n i 4t, cal que l’alumne sumi el 65% en l’expressió oral i en l’expressió escrita (les competències lingüístiques més importants per a assolir una bona comunicació) per a poder fer mitjana amb les altres competències.

Finalment, s’ha fixat una distribució de les taules igual a totes les aules i que consisteix en agrupar les taules en quatre o similar, de manera que sempre seguin formant grups d’alumnes junts. Així ajudem a aconseguir el treball col·laboratiu i es reforça un bon clima a l’aula.

 • Processos d’aula:

 • Metodologies: es treballa amb els materials més actuals de les diverses editorials per a l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Es fa un ús molt ampli de les noves tecnologies com a eines didàctiques: treballem molt activament amb l’entorn google i disposem de 30 chromebooks que són itinerants per tal que cada alumne treballi en xarxa. A més a més disposem de 4 aules d’informàtiques i una desena d’ordinadors a l’aula d’estudi. Es permet l’ús actiu de tabletes i mòbils als que l’escola facilita el seu accés a internet via la xarxa docent.

 

 • priorització d’activitats competencials: es prioritza la producció oral i escrita perquè entenem que són clau en l’èxit comunicatiu.

 

 • Resultats:

 • Resultats externs: resultats dels Certificats Intermedi i Avançat Anglès i Alemany i comparativa amb la resta de Catalunya: en general, es detecta que els resultats a la nostra escola estan força per sota de la mitjana de Catalunya. A la reunió de caps d’estudis es va comentar que hi ha escoles que exigeixen més als nivells de 2n i 4t per tal de tenir uns 3r i 5è forts, la qual cosa es reflecteix als resultats del certificat. Això, però també suposa la pèrdua de molt alumnat que no pot seguir el nivell dels cursos de 3è i 5è. S’arriba a la conclusió que a aquesta escola ens preocupa el benestar de l’alumnat, en el sentit d’adaptar-nos a ells en la mesura del possible, i no els resultats d’uns exàmens, que d’altra banda, tenen molts condicionants (professorat, perfil de l’alumnat,etc...)

 • Resultats interns: s’han realitzat enquestes de satisfacció de l’alumnat a mitjans del primer trimestre per tal de detectar possibles problemes a l’aula i prendre mesures. A partir dels resultats d’aquestes enquestes es poden extreure algunes conclusions: donat el lleuger descens en puntuació dels professors de conversa, s’arriba a la conclusió que cal pautar-los molt, sobretot per tal que tots els alumnes tinguin la possibilitat de parlar. En general els resultats del qüestionari han estat bons amb una mitja de 3 punts sobre 4. A finals de curs es passa un qüestionari d’autoavaluació a l’alumnat per tal que l’alumne avaluiï el seu propi procés d’aprenentatge.   

3-B. Elements de diagnosi

 

Tal com s’indica al preàmbul, aquest PD vol ser coherent amb els altres projectes del centre i un progrés a partir del PD 2008-2012-2016. Per aquest motiu la diagnosi i valoració del funcionament del centre s’ha dut a terme consultant les fonts d’informació següents:

 • Fonts institucionals: Instruccions d’inici del curs 2015-2016, les dades anuals del centre per al curs 2014-2015, Idescat.

 • Fonts documentals:

  • PEC,RRI, Programació General Anual de centre i pressupost.

  • Fonts projectives: el web de l’escola.

  • La pròpia experiència, no escrita, dels nou anys que porto de director del centre.

  • Document amb valoració del DAFO del 2012: actualització i propostes.

  • Documents relatius als resultats de certificats de 3r, 5è i C1

  • Documents aportats pels departaments relatius a l’evolució dels resultats acadèmics de l’alumnat en el seu conjunt.

 

.

 

DAFO a 2016

Punts forts (Strengths)

Infraestructura:

 • S1. Tenim el nombre d'aules i espais que l'escola necessita

 • S2. L’escola està ben equipada amb eines TIC.

 • S3. Totes les aules tenen mobiliari adequat a les necessitats del centre.

 • S4. Tenim un bon i robust sistema informàtic i de xarxa.

 • S5. Tenim un carro amb 30 chromebooks i un access point dedicat.

Serveis:

 • S6.El centre és l’únic centre oficial d’ensenyament d’idiomes de la comarca que ofereix tots sis cursos d’anglès i cinc d’alemany  i que expedeix tots els corresponents certificats, tant a alumnes oficials com a lliures excepte el C1 d’anglès per a lliures.

 • S7. El centre imparteix els tres cicles (inicial, intermedi, avançat i C1) d‘anglès i (inicial, intermedi, avançat) d’alemany.

 • S8. Els preus dels cursos regulars son un 70% més econòmics.

 • S9. Els cursos a les EOI són de més llarga durada (min. 130 hores)

 • S10. Les EOI de Catalunya gaudeixen d’un cert prestigi social com a centres d’aprenentatge d’idiomes i l’EOI-VO no n’és una excepció.

 • S11. El material didàctic amb què compta el centre és de qualitat.

Alumnes:

 • S12. L’escola té una  associació d’alumnes i antics alumnes ja consolidada

 • S13. La demanda de cursos d’anglès és superior a l’oferta que ofereix el centre.

 

Equip docent:

 • S14. El centre disposa d’un pla d’acollida   adreçat al professorat de nova incorporació aquest  queda reforçat per la proximitat de treball entre els docents en equips tant reduïts.

 • S15. Tant l’equip directiu, com el claustre, com els departaments són molt reduïts quant a nombre de membres.

 • S16. Tenim els divendres mati on tots ens podem reunir i treballar conjuntament

 • S17. La disposició del claustre afavoreix una responsable introducció de les eines TIC sense desvirtuar l’aprenentatge dels alumnes centrats en l’activitat dels alumnes.

 • S18. La direcció del centre coordina les grans directrius de gestió del centre amb les altres EOI dels sstt, molt especialment amb EOI Maresme, i de Catalunya.

 • S19. Tenim un bon ambient de treballadors.

 • S20..S’està aconseguint més planificació d’objectius dins i entre els departaments per tal d’assolir els objectius que marca el PCC i la PGAC d’una forma conjunta.

PAS:

 • S21. Tenim un molt bon ambient de treballadors

 • S22. Tenim una auxiliar administrativa de molt alt nivell

 • S23. Tenim un molt bon servei de consergeria/recepció

 

Punts febles (Weaknesses)

 • Infraestructura:

 • W1. El centre només té 22 grups-classe i 2 més del PIA

 • W2. L’oferta horària queda limitada a les franges horàries de 16:00 a 21:00 o molt similar a aquesta i, probablement és una de les causes de la pèrdua d'alumnat.

 • W3. L’oferta de cursos la marca el departament i no hi ha consultes locals (ajuntaments i la pròpia escola) per a la planificació de serveis.

 • W4. Només disposem de 30 chromebooks quan queda clar que n’hauriem de tenir uns 90 en total.

 

 • W5. L’EOI encara en data d’avui no té cap document on es descrigui el concert entre el Departament i l’Ajuntament de Granollers en quan a ús i ocupació del Centre Vallès.

 • W6. El departament encara en data d'avui continua programant i actuant amb les EOIs des de la perspectiva de les idiosincràsies de la secundaria.

 • W7. Tenim un nombre ajustat d’aules que ens dificulta obrir cursos especials en horaris naturals de l’escola.

 • W8. A les aules hi ha una excesiva ressonància que es pot solucionar.

Serveis:

 • W9. El centre disposa d'un PEC nou i un esquema de treball que calen consolidar.

 • W10. Els resultats dels certificats d’anglès són per sota de la mitjana de les EOI’s de Catalunya.

 • W11. L’oferta de cursos no s’adapta a la necessitats dels ciutadans sinó  a l’inrevés. És el ciutadà que s’ha d’adaptar a la rígida estructura de serveis.

 • W12. El procés de prescripció i matrícula és centralitzat.

 • W13. Si oferim cursos que s’adaptin a les necessitats dels alumnes a través de l’Associació ens fem comptència i posem en perill la supervivència dels grups d’alemany extensius.

Alumnes:

 • W14. Els grups d’alemany  no s’acosten al 100% d’ocupació.

 • W15. Es continua perdent massa alumnes al llarg del curs

 • W16. La piràmide de creixement històrica (2003-2016) del centre és anòmala, perquè es perden grups dels nivells inferiors bàsics d’alemany que no arriben a passar a quart nivell i la progressió és lineal.

 • W17. Tot i l’esforç de l’equip directiu actual, l’alumnat encara està poc implicat en el funcionament general del centre, en el coneixement del currículum i en la preparació i participació d’activitats culturals extracurriculars. L’alumnat basa la seva relació amb el centre únicament a través del seu professor/a.

 • W18. Pèrdua d’alumnes tant en la preinscripció com al llarg del curs. aquesta pèrdua és general a Catalunya. Des de la pujada de les taxes i el desgast de la crisi i el canvi cultural notem un cansament entre els alumnes.

 • W19. L’alumnat no sembla disposat a seguir les exigències de ritme, temps i progrés que marca l’EOI.

 • W20. Servei de transport públic molt reduït i a l’abast del ciutadà de la ciutat (40%) però no pas de la resta de la comarca (60%) que ha de venir en vehicle privat.

Docents:

 • W21. Tant l’equip directiu, com el claustre, com els departaments són molt petits quant a nombre de membres.

 • W22. Dèbil consolidació en la planificació d’objectius dins i entre els departaments per tal d’assolir els objectius que marca el PCC i la PAC d’una forma conjunta.

 • W23. Programa d’activitats entre entitats molt dèbil.

 • W24. El centre no pot escollir els nous membres del claustre i sovint tampoc retenir aquells que vol retenir

 • W25. Hi ha poc costum de treballar online documents i debats a nivell de claustre.

 • W26. Ús petit de les noves tecnologies amb una població de alumnes amb grups diferenciats entre els que saben utilitzar-les i els que no. El darrer grup, però, és cada cop més reduït.

PAS:

 • W27. Provisionalitat laboral de l'administrativa.

 • W28. Provisionalitat laboral de la conserge.

Avantatges que ofereix l’entorn (Opportunities)

Infraestructura

 • O1 Els espais i localització de l'edifici

 • O2 Una bona xarxa de comunicació digital per a la intranet i internet

 • O3.L’ajuntament té molt d’interès i inverteix recursos i diners en l’educació i formació. Ha mostrat gran interès en què ampliem el nombre de grups.

Serveis

 • O4 Cursos d'estiu específics.

 • O5. Implantació del nivell C1.

Alumnat

 • O6. La comarca proveeix el 60% de l’alumnat del centre i l’altre 40% prové de “la ciutat gran” que es composa de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i de la Roca. En xifres concretes hi ha 199 alumnes de Granollers, la resta 329 venen de la resta de pobles de la comarca. Aquestes dades no es corresponen en les proporcions de població entre Granollers i comarca. Segons la població hauríem de poder incrementar en un 20% la població provinent de comarques.

 • O7.  Dades demogràfiques rellevants (Font: Idescat )

 
 • Granollers

 • Vallès Oriental

 • Any de referència

 • Població total

 • 53.100

 • 60.101

 • 321431

 • 2006

 • 2011

 • Població de més de 15 anys

 • 85%

 • 49.202

 • 83,8%

 • 2006

 • 2011

 • Població ocupada

 • 25.406

 • 24.403

 • 151.935

 • 2001

 • 2011

 • Població desocupada o inactiva

 • 2.461

 • 8.921

 • 24.435

 • 2001

 • 2011

 • Creixement de la població

 • 5,50%

 • 8,59%

 • 2001

 • 2011

 • Població nascuda fora de Catalunya (resta de l’Estat)

 • 15.675

 • 89.130

 • 2001

 • Població estrangera

 • 3.479

 • 15.969

 • 2001

 • Establiments d’empreses i professionals

 • 5.925

 • 31.875

 • 2002

 
 • Granollers

 • Vallès Oriental

 • Any de referència

 • Població total

 • 60000

 • 399900

 • 2011

 • Població de més de 15 anys

     
 • Població ocupada

 • 25.406

 • 152010

 • 2011

 • Població desocupada o inactiva

 • 2.461

 • 15620

 • 2011

 • Població nascuda fora de Catalunya (resta de l’Estat)

 • 15.675

 • 83219

 • 2011

 • Població estrangera

 • 3.479

 • 52085

 • 2011

 • Establiments d’empreses i professionals

 • 5.925

 • 31.875

 • 2006

 

 • Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2011

 
 • Granollers

 • Valles Oriental

 • Catalunya

 • Homes

 • 2.929,8

 • 17.129,1

 • 311.481,3

 • Dones

 • 2.656,6

 • 17.177,4

 • 286.743,5

 • Total

 • 5.586,3

 • 34.306,5

 • 598.224,8

 • Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2011

 • Agricultura

 • 89,8

 • 413,6

 • 10.796,3

 • Indústria

 • 1.199,0

 • 7.216,4

 • 95.200,0

 • Construcció

 • 739,2

 • 4.519,8

 • 100.128,2

 • Serveis

 • 3.160,8

 • 20.308,8

 • 359.262,1

 • Sense ocupació anterior

 • 397,5

 • 1.848,0

 • 32.838,2

 • Total

 • 5.586,3

 • 34.306,5

 • 598.224,8

 

 • Coneixement del català (any de referència 2001). Dades percentuals.

 
 • No l’entén

 • No el sap parlar

 • No el sap llegir

 • No el sap escriure

 • Granollers

 • 6,2 %

 • 35,3%

 • 36,6%

 • 47,2%

 • Vallès Oriental

 • 5,5%

 • 34,4%

 • 38,6%

 • 48,5%

 

 • L'entén

 • 348.900

 • 6.610.200

 • El sap parlar

 • 284.200

 • 5.331.000

 • El sap llegir

 • 270.400

 • 5.143.100

 • El sap escriure

 • 222.800

 • 3.967.500

 • No l'entén

 • 24.400

 • 439.600

 • Total

 • 373.300

 • 7.049.900

 

 • O8. Un dels motors econòmics importants de la comarca és el sector industrial 36,9% dels treballadors i serveis amb un 52% dels treballadors, que tenen una marcada necessitat quant al coneixement de llengües estrangeres: especialment l’anglès i el xinès en el sector industrial.

 • O9. En cas de que hi hagi voluntat política de desenvolupar tots els aspectes de la LEC  o en el seu defecte “els plans d'autonomia i les zones educatives”, tant la direcció com l’Ajuntament de Granollers tenen voluntat i capacitat per a desenvolupar un ambiciós pla d’autonomia de centre que facilitaria el creixement de la EOI.

Docents

 • O10. L'equip de docents del departament d'alemany és d'un nivell altíssim

 • O11. L’equip docent treballa força be en equips docents i té capacitat de ser més productius en la reflexió i propostes pedagògiques.

PAS

 • O12. L’administrativa té coneixements molt elevats de dret administratiu

Desavantatges de l’entorn (Threats)

Infraestructura

 • T1. La crisi provoca retallades. Les EOIs encara queden afectades amb mesures que s'imposen a secundària i que perden el seu sentit en l'entorn de les EOIs (eg 19a i 20a hora)

 • T2. Escassa autonomia real i molta intervenció des de via augusta. L’escola pot patir un ritme de creixement lent per la poca flexibilitat que te d’ofertar altres llengües i nivells a més a més de l’alemany i l’anglès. I per la inexistent capacitat per a organitzar la durada dels cicles o el format horàri. Per exemple ampliar el bàsic incloent el nivell zero o el cicle mitjà incrementant un nivell o el 6è nivell (B2+) entre el cinquè i el C1.

 • T3. La manca d’iniciatives de les autoritats locals i autonòmiques per donar a l’EOI-VO una seu pròpia i definitiva que satisfaci les necessitats del centre o la possibilitat de política restrictiva que recol·loqui l'EOI en un IES.

 • T4. Reducció de recursos econòmics ja sia per part del departament com per la pèrdua d’alumnes d’estiu com d’aportacions voluntàries dels alumnes dels cursos extensius.

Serveis

 • T5. No tenim autonomia de centre i patim un sistema d’organització vertical i molt poc flexible alhora de poder adaptar-nos a les necessitats del nostre entorn.   

 • T6. Privatització dels primers nivells d'anglès.

 • T7. Poca flexibilitat en l’oferta de serveis que s’adapti a la demanada

 • T8. Els certificats no s’adapten a la demanada dels alumnes de secundária i el sector privat sí que respon a la demanada.

 • T9. No tenim capacitat per a respondre i oferir certificacions de B1 i B2 que ens puguin sol·licitar des dels instituts.

Alumnes

 • T10. Abandonament escolar per diferents motius: desmotivació amb el currículum, augment de les taxes, etc

Docents

 • T11. No hi ha formació del professorat d’EOI impulsada des del Departament d’Educació.

 • T12. Reducció de recursos humans

 • T13. Recepció de professorat interí totalment aliè al projecte de l'escola i la seva cultura.

PAS

 • T14. Provisionalitat de la administrativa

 

Pensant des de “fora de la capsa”

idees:

 • Consorci municipal VO despeses EOI VO

 • Projecte de continuitat del servei en cas d’eliminació dels serveis per part del departament

 • EOI VO com a part del Centre Vallès. Un referent municipal de servei

4. Establiment de prioritats

Un cop feta l’anàlisi situacional del centre, cal jerarquitzar les qüestions a resoldre identificades en el punt anterior (punts febles) i posteriorment caldrà seleccionar quines s’abordaran durant el mandat. Tal com expressa J.Rul (1991), “... en tot procés de gestió cal adaptar les qüestions inventariades a les condicions de l’organització, no tot el que cal fer es pot fer aquí i ara”.

Els criteris que utilitzaré per a determinar els objectius del PD són els que llisto a continuació per ordre de prioritat:

 • CU: Criteri d’urgència.

 • CSI: Criteri de supervivència institucional.

 • CN: Criteri de necessitat.

 • CFI: Criteri de formació institucional (recursos i formació).

 • CF: Criteri de facilitat en la consecució dels objectius.

 • CEN: Criteri d’exigència normativa.

 • CCC: Criteri de consens al centre.

 • CE: Criteri d’economia (en diners i temps).

 • CND: Criteri de negociació amb el Departament

5. Anàlisi causal de les febleses (W)

En aquest apartat intentaré determinar quines són les causes dels punts febles de l’escola, per tal de poder posteriorment establir objectius que donin resposta a les necessitats detectades a la diagnosi. També intentaré establir una prioritat utilitzant els criteris exposats a l’apartat anterior. Aquelles qüestions per a les quals no s’especifica cap criteri, o bé no s’abordaran durant el mandat, o bé no són competència de l’equip directiu.

 

Feblesa

Possibles causes

Criteri

 

Infrastructura

 

W1

 • Reducció demanda d’alemany, falta d’interès polític

CND

W2

 • El departament no mostra voluntad d’ampliar l’oferta horària

CND

CN

W3

 • Manca de voluntat política

CND

W4

 • Ens manca pressupost

CU

W5

 • Manca de voluntat política

CND

W6

 • Manca de voluntat política

CND

W7

Compartim espai amb d’altres i manca flexibilitat horaria

CND

W8

No hi ha plafons absorbents

CN

 

Serveis

 

W9

 • El PEC és nou i és poc present en el dia dia

CN

CCC

W10

 • Al centre no es descarta a cap alumne/a

 • Entren pocs alumnes “de fora” a quart i a cinquè

 • Poca adaptació curricular i de ritme

CCC

CF

CN

W11

 • Soberbia de les EOIs

CSI

W12

 • Manca de voluntat política

CND

CCC

W13

 • Manca d'autonomia de centre

 • Manca de confiança institucional

CND

CCC

W14

 • Debilitat en la matrícula

CSI

 

Alumnes

 

W15

 • Dificultat de l'idioma

 • Llengua minoritària

 • Manca de promoció

CSI

CCC

W16

 • Manca d'adaptació a les necessitats dels alumnes

 • Crisi econòmica

 • Tipologia dels alumnes

CCC


CN

W17

 • Un currículum massa exigent

 • Faltaria un nivell al cicle intermedi

CCC

CND

W18

 • Falta d'activitats atractives

 • Falta més màrqueting de pertinença/identitat

 • Una associació d'alumnes que acaba de començar

CCC

CN

CE

W19

 • Pujada de taxes

 • Canvi cultural

 • Massa hores dedicades a l’EOI

CSI

CN

CU

W20

 • Canvi cultural

CN

CU

W21

 • Manca de transport públic

CE

     
 

DOCENTS

 

W22

 • Decisió política

CND

W23

 • Innovacions molt recents

CCC

W24

 • Programacions conservadores dels departaments

CCC

W25

 • Manca d'autonomia de centre real

CND

W26

 • Manca de formació i tradició

CCC

W27

 • innovació que cal consolidar

CN

 

PAS

 

W22

 • El personal del PAS no té garantit el seu lloc de treball a l'escola.

CND

     

 

Valoració i estat dels objectius fins al 2016

Determinació d’objectius

Estat

acció

quan

qui

Proposta

Àmbit de coordinació i gestió

       

OBJ 1. Completar el PEC.

fet

actualitzar

desembre 2016

claustre

 

OBJ 2. Organització i sistematització de controls i autocontrols de graelles de tasques tant a títol individual, de departament, de gestió i de direcció.

començat

analitzar/revisar

 

caps dep/ secretaria/ direcció

continuïtat

OBJ 3. Fomentar la participació i implicació dels alumnes en el funcionament de l’escola fomentant i activant les assemblees de delegats de classe i dotant-los d’una capacitat econòmica i responsabilitats des de l'associació i la comissió de delegats de classe. Continuar impulsant el nombrament de representants al CE a partir dels delegats de classe.

fet

revisar/crear petits objectius concrets de participació via associació

     

OBJ 4. Dissenyar un pla d’actuació per a incrementar el nombre d’alumnes matriculats a alemany.

pendent

creació de projectes per a IES i Empreses

Juliol 2016 i 2017

dep alemany/direcció

continuïtat

OBJ 5. Revisar el web de l’escola i fer-lo més participatiu per als alumnes. Obrir una secció d‘alumnes i contactes amb els delegats. Els delegats i els membres del CE tindran email oficial de l’escola.

fet

promoure FB escola i associació

2016-2020

associació i claustre

 

OBJ 6. Increment de la participació dels alumnes en la gestió i la “vida” al centre.

sempre pendent

programes culturals amb entitats al centre

2016-2017

direcció

continuïtat

OBJ 7. Mantenir el bon clima de treball que avui existeix.

sempre pendent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 8. Tenir cura del material del centre.

fet

continuar com fins ara

2016-20

conserge

 

OBJ 9. Mantenir actualitzat el Pla d’Emergència, coordinar-lo amb el del Centre Vallès i donar-li difusió als diferents membres de la comunitat educativa.

fet

continuar com fins ara

2016-20

ajuntament i direcció

 

OBJ 10. Continuar impulsant un programa d’activitats extracurriculars i culturals coordinats amb la resta d’organitzacions al Centre Vallès.

fet

continuar com fins ara

2016-20

CFA i EOI

 

OBJ 11. Aconseguir un bon caudal d'internet i accés de wifi obert als alumnes dins les aules

fet

continuar com fins ara

2016-20

direcció i TIC

 

OBJ 12. Acabar d'elaborar el PEC i donar-li difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

difusió pendent

fer-ne difusió i actualitzar

2016-20

direcció

continuïtat

           

Àmbit ensenyament i aprenentatge

     

OBJ 13. Revisar el PCC d'acord amb la introducció del nivell C1 i donar-li difusió als diferents membres de la comunitat educativa.

fet

       

OBJ 14. Promoure la celebració d’activitats culturals al centre intra i inter-llengües i, quan sigui possible, dins d’un marc d’activitats del Centre Vallès

pendent de millora

     

continuïtat

OBJ 15. Continuar amb l’elaboració, adaptació i coordinació de les programacions curriculars dels departaments.

fet

       

OBJ 16. Coordinació i increment professors auxiliars

fet-pendent

creació monogràfics alemany

2016-20

dep alemany-direcció

continuïtat

OBJ 17. Promoure l’estudi i la pràctica a través de la intraweb i de serveis externs del web. Tutories de seguiment.

s'està fent.

sistematitzar-ho i promoure portafoli electrònic alumnat

2016-20

claustre

continuïtat amb nous objectius parcials

OBJ 18. Incrementar participació dels docents i PAS a cursos de formació d'interès segons el PEC del centre.

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 19. Coordinar programes amb objectius de millora de l'alumnat en destreses concretes: Millora de l'expressió escrita pels alumnes del departament d'anglès. Objectiu per determinar pels alumnes d'alemany

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

equip docent-junta acadèmica

a alemany també és l'expressió escrita

OBJ 20. Establir i instaurar al centre un registre digital de dades acadèmiques compatible amb el moodle i eliminar la publicació pública dels resultats acadèmics dels alumnes.

pendent

portafoli electrònic

setembre 2016 a setembre 2017

equip docent

cal enllestir-lo i combinar-lo amb l'eina de planificacions i seguiment indiviualitzat de l'alumnat

OBJ 21. Establir mecanismes sistematitzats i senzills de consulta del seguiment del progrés en resultats acadèmics globals comparats i acumulats al llarg dels anys amb explicació adjunta dels resultats segons anàlisi anual de cada departament,

pendent

creació eines que relacionin portafolis, resultats certificats, projecte millora expressió escrita, alumnes per curs segons any matrícula

2017

direcció i junta acadèmica

continuïtat i adaptar l'eina que ha generat la Dolors i aplicar-la a anglès

OBJ 22. Establir un històric de cada alumne per destreses amb enllaços a comentaris dels professors

pendent

portafoli?

pendent

junta acadèmica- direcció

no estic segur de que calgui si solucionem l'eina de planificació i seguiment

OBJ 23. Establir la connexió entre les taules d'historials (OBJ xx) per destreses d'alumnes amb les taules de seguiment globals del centre.

pendent

similar a anterior

pendent

junta acadèmica- direcció

a fer a partir de la nova eina

Àmbit d’organització i suport a l’aprenentatge

     

OBJ 24. Inscripció dels alumnes a un servei d'autoaprenentatge a internet

pendent

 

2017

direcció-junta acadèmica

pendent especialment de l'economia de l'escola

OBJ 25. Protocol de seguiment i tutoria de l'alumne/a al llarg de tota la seva escolarització.

s'està fent

cal sistematitzar-ho i tenir eina adequada

2016-18

claustre

continuïtat

OBJ 26. Elaborar un pla d’acollida a l’alumnat nou. Carpeta virtual amb documents?

fet

actualitzar

setembre 2016

caps departament

 

OBJ 27. Crear el pla d’acollida al professorat de nova incorporació amb un seguiment.

fet

actualitzar

setembre 2016

cap d'estudis

 

OBJ 28. Incrementar el nombre d’alumnes d’alemany per a la formació d’un segon grup de quart

fet

revisar eficàcia

 

dep alemany

 

OBJ 29. continuar consolidant els cursos intensius d'estiu.

fet

revisar propostes

feberer de cada curs

direcció i coord estiu

 

OBJ 30. Implementar una estructura de cursos via Associació d'alumnes.

fet

collaborar

2016-20

direcció i departaments

 

OBJ 31. Ampliar l’activitat al campus virtual incorporant escoles de llengua alemanya a Alemanya i d’anglès a països de parla anglesa.

pendent

revisar possibilitats reals

2016-18

departaments

pendent

OBJ 32. Aconseguir l'automatització màxima de la biblioteca al centre amb equipaments adequats.

pendent

falta programari adequat

 

direcció i associació

pendent

OBJ 33. Renovació de la fotocopiadora

fet

       
           

Àmbit de secretaria i administració

       

OBJ 34. Optimitzar les gestions administratives a través del web de l’escola.

pendent

formularis interactius

2016-17

direcció-pas

continuïtat

OBJ 35. Acabar d'implementar el nostre sistema de comptabilitat i pressupostos. Automatitzar la integració dels pressupostos dels departaments amb la comptabilitat general del centre.

fet- pendent

traspas al programa esfera

2017

departament ensenyament

pendent

caldria revisar còm s'el·labora la quota de manteniment. reunió junta central van dir que s'actualitzava segons el nombre d'alumnes

     

John

objectiu per el 2016

Àmbit de relació amb l’entorn i altres institucions

     

OBJ 36. Participar amb propostes municipals i d’altres entitats que el centre consideri positives.

fet

continuar

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 37. Creació d'un consorci municipal de la comarca de participació solidaria dels costos de l'EOI

pendent

 

2016-20

direcció

objectiu difícil

OBJ 38. Crear una borsa de treball per als alumnes del centre.

fet

borsa electrònica al web

2017

direcció i ajuntament

cal promocionar

OBJ 39. Mantenir la coordinació amb les altres EOI de Catalunya.

fet

continuar

2016-20

direccció

continuïtat

OBJ 40.Participar en el Consell Escolar Municipal i en la junta territorial de directors.

fet

mirar de tenir horari compatible ja que les reunions son en dimecres tarda

setembre 2016

direcció

continuïtat

OBJ 41. Treballar lligams amb les Cambres de Comerç i d'altres organitzacions a la comarca per a poder donar i perfilar millor els serveis que els podem oferir com a EOI

pendent

es va intentar, caldria tornar-hi amb propostes de monogràfics

2018-19

direcció i caps dep

per a planificar una estratègia d'acció

OBJ 42. Aconseguir conveni Generalitat-Ajuntament de Granollers sobre l’ús i ocupació dels espais del Centre Vallès de titularitat municipal.

pendent

oblidar-ho perill serv tt ens enviin a un IES

   

ho oblidem

 

6. Determinació general d’objectius 2016-20

Llistat general d’objectius que s’haurien d’anar assolint per a superar els desavantatges i debilitats de l’escola. La determinació, l’execució i la valoració es determinarà en els PGA i memòries

Determinació d’objectius

debilitat i estat

acció

quan

qui

Proposta

Àmbit de coordinació i gestió

OBJ 1 Organització i sistematització de controls i autocontrols de graelles de tasques tant a títol individual, de departament, de gestió i de direcció.

començat

analitzar/revisar

2016-20

caps dep/ secretaria/ direcció

continuïtat

OBJ 2 Dissenyar un pla d’actuació per a incrementar el nombre d’alumnes matriculats a alemany.

pendent

W1,2

creació de projectes per a IES Alemany x a joves

Juliol 2016 i 2017

dep alemany/direcció

continuïtat

OBJ 3 Increment de la participació dels alumnes en la gestió i la “vida” al centre.

sempre pendent

programes culturals amb entitats al centre

2016-2017

direcció

continuïtat

OBJ 4 Mantenir el bon clima de treball que avui existeix.

sempre pendent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 5 Continuar impulsant un programa d’activitats extracurriculars i culturals coordinats amb la resta d’organitzacions al Centre Vallès.

 

continuar com fins ara

2016-20

CFA i EOI

continuïtat

OBJ 6 Acabar d'elaborar el PEC i donar-li difusió entre els diferents membres de la comunitat educativa.

difusió pendent

fer-ne difusió i actualitzar

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 7 Organitzar cursos monogràfics/especials

començat

proposar als sstt

juliol 2016

caps dep

nou i cont

OBJ 8 Eliminar la ressonància a les aules

W8

proposar segons presupost

2016-2018

direcció

nou

           

Àmbit d’ensenyament i aprenentatge

OBJ 14. Promoure la celebració d’activitats culturals al centre intra i inter-llengües i, quan sigui possible, dins d’un marc d’activitats del Centre Vallès

pendent de millora

W16,18, 19

   

direcció i caps i associació

continuïtat

OBJ 15. Reforçar el nivell dels alumnes

fet- pendent. W1, 2,11, 16,17

creació monogràfics B2+ i C1+ alemany i anglès

2016-20

deps- direcció

continuïtat

OBJ 16. Promoure l’estudi i la pràctica a través de la intraweb i de serveis externs del web. Tutories de seguiment.

s'està fent.

W15

sistematitzar-ho i promoure portafoli electrònic alumnat

2016-20

claustre

continuïtat amb nous objectius parcials

OBJ 17. Promoure l’aprenentatge autònom

pre inici

W16,19, 20

establir plà d’acció

2016

claustre

nou

OBJ 18. Incrementar participació dels docents i PAS a cursos de formació d'interès segons el PEC del centre.

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 19. Coordinar programes amb objectius de millora de l'alumnat en destreses concretes: Millora de l'expressió escrita..

s'està fent

continuar com fins ara

2016-20

equip docent-junta acadèmica

continiuïtat

OBJ 20. Establir i instaurar al centre un registre digital de dades acadèmiques i eliminar la publicació pública dels resultats acadèmics dels alumnes.

pendent

butlletí, portfolio i pocket portafoli electrònic

setembre 2016 a setembre 2017

equip docent (Irene)

cal enllestir-lo i combinar-lo amb l'eina de planificacions i seguiment indiviualitzat de l'alumnat

OBJ 21. Establir mecanismes sistematitzats i senzills de consulta del seguiment del progrés en resultats acadèmics globals comparats i acumulats al llarg dels anys amb explicació adjunta dels resultats segons anàlisi anual de cada departament,

pendent

creació eines que relacionin portafolis, resultats certificats, projecte millora expressió escrita, alumnes per curs segons any matrícula

2016-2017

direcció i junta acadèmica i Irene

continuïtat i adaptar l'eina que ha generat la Dolors i aplicar-la a anglès

OBJ 23. Encetar un projecte de la millora de l’expressió oral

pendent

formació professorat

 

2018-20

nou

OBJ 24. Establir la connexió entre les taules d'historials (OBJ.20 i 21) per destreses d'alumnes amb les taules de seguiment globals del centre.

pendent

similar a anterior

pendent

junta acadèmica- direcció

a fer a partir de la nova eina

           

Àmbit d’organització i suport a l’aprenentatge

OBJ 25. Inscripció dels alumnes a un servei d'autoaprenentatge a internet

pendent

 

2017

direcció-junta acadèmica

pendent especialment de l'economia de l'escola

OBJ 26. Protocol de seguiment i tutoria de l'alumne/a al llarg de tota la seva escolarització.

s'està fent

cal sistematitzar-ho i tenir eina adequada

2016-18

claustre

continuïtat

OBJ 27. Pla d’acollida a l’alumnat nou. Carpeta virtual amb documents?

fet/

cal fer un seguiment

actualitzar

setembre 2016

caps departament

continuïtat

OBJ 28. Pla d’acollida al professorat de nova incorporació amb un seguiment.

fet i fer seguiment

actualitzar

setembre 2016

cap d'estudis

continuïtat

OBJ 29. Incrementar el nombre d’alumnes d’alemany per a la formació d’un segon grup de quart

es va aconseguir cal tornar-hi

revisar eficàcia

2016-18

dep alemany

continuïtat

OBJ 30. continuar consolidant els cursos intensius d'estiu.

fet

revisar propostes

feberer de cada curs

direcció i coord estiu

continuïtat

OBJ 31. Implementar una estructura de cursos via Associació d'alumnes.

en procés

collaborar

2016-20

direcció i departaments

continuïtat

OBJ 32. Ampliar l’activitat al campus virtual incorporant escoles de llengua alemanya a Alemanya i d’anglès a països de parla anglesa.

pendent

revisar possibilitats reals

2016-18

departaments

nou

OBJ 33. Aconseguir l'automatització màxima de la biblioteca al centre amb equipaments adequats.

pendent

falta programari adequat

2016-18

direcció i associació

nou

           

 

         

Àmbit de secretaria i administració

OBJ 34. Optimitzar les gestions administratives a través del web de l’escola.

pendent

formularis interactius

2016-17

direcció-pas

continuïtat

OBJ 35. Emigrar del saga al esfera

fet- pendent

traspas al programa esfera

2017

departament ensenyament

pendent

OBJ 36 Quota aportació departament: revisió

 

consultar i escriure document referència

2016-17

John

Nou

OBJ 37  Preparar be el possible traspass de tasques quan l’Ana deixi de venir a l’escoal i vingui qualsevol altra persona

pendent i important

W22

cal fer-ho.Les tasques que fa son esencials i no les pot fer qualsevol altra administratiu

2016-17

Cristina

Nou

OBJ 38 Sistematitzar actualització i afegir emails al domini de l’escola i entorn GAFE

pendent i urgent

compra de la app que facilita la gestió a GAFE

Juliol-setembre 2016

John

Nou

Àmbit de relació amb l’entorn i altres institucions

OBJ 39. Participar amb propostes municipals i d’altres entitats que el centre consideri positives.

fet

continuar

2016-20

direcció

continuïtat

OBJ 40. Creació d'un consorci municipal de la comarca de participació solidaria dels costos de l'EOI

pendent

 

2016-20

direcció

objectiu difícil

OBJ 41. Crear una borsa de treball per als alumnes del centre.

Cal promoció

borsa electrònica al web

2017

direcció i ajuntament

Nou

OBJ 42. Mantenir la coordinació amb les altres EOI de Catalunya.

fet

continuar

2016-20

direccció

continuïtat

OBJ 43.Participar en el Consell Escolar Municipal i en la juntaq1wwq1  territorial de directors.

fet

mirar de tenir horari compatible ja que les reunions son en dimecres tarda

setembre 2016

direcció

continuïtat

OBJ 44. Treballar lligams amb les Cambres de Comerç i d'altres organitzacions a la comarca per a poder donar i perfilar millor els serveis que els podem oferir com a EOI

pendent

per a planificar una estratègia d'acció

2018-19

direcció i caps dep

nou

           

 

 

7. Prioritats de desenvolupament i implantació per al curs 2016-2017

 

ÀMBIT DE COORDINACIÓ I GESTIÓ

 

PRIORITAT 1:   (Obj 7 dels objectius generals 16-20) Organització de cursos monogràfics en anglès i alemany

 

OBJECTIUS DE MILLORA

   

CONTINUÏTAT

     

Objectiu 1 :  donar continuïtat al monogràfic d’alemany B2 +

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

1.1 Oferir el curs de monogràfic de B2+

1r

2n

3r

  Grau d’aplicació: es fa publicitat del curs al web de l’escola prèvia autorització des de SSTT

      Qualitat d’execució: s’imparteix el curs en les dates establertes i el professor és assessorat des del departament d’alemany

      Qualitat de l’impacte: es recull continguts tractats i notes de l’alumnat en una carpeta.

cap departament alemany

1.2 Oferir el curs de monogràfic de B2+2

1r

2n

3r

      Grau d’aplicació: es fa publicitat del curs al web de l’escola prèvia autorització des de SSTT

      Qualitat d’execució: s’imparteix el curs en les dates establertes i el professor és assessorat des del departament d’alemany

      Qualitat de l’impacte: es recull continguts tractats i notes de l’alumnat en una carpeta

cap departament alemany

INNOVACIÓ

     

Objectiu 2: Oferir curs monogràfic “alemany per a joves”

ACTUACIÓ

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

2.1  Oferir el curs de monogràfic de B2+

1r

2

3

Grau d’aplicació: es fa publicitat del curs al web de l’escola prèvia autorització des de SSTT

cap department alemany

 

     

Qualitat d’execució: s’imparteix el curs en les dates establertes i el professor és assessorat des del departament d’alemany

 Qualitat de l’impacte: es recull continguts tractats i notes de l’alumnat en una carpeta

 

Objectiu 3: Oferir cursos monogràfics d’anglès

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

3.1 Oferir el curs de monogràfic de B2+

1r

2n

3r

      Grau d’aplicació: es fa publicitat del curs al web de l’escola prèvia autorització des de SSTT

      Qualitat d’execució: s’imparteix el curs en les dates establertes i el professor és assessorat des del departament d’alemany

      Qualitat de l’impacte: es recull continguts tractats i notes de l’alumnat en una carpeta

cap departament anglès

3.2 Oferir el curs de monogràfic de C1+

1r

2n

3r

      Grau d’aplicació:  es fa publicitat del curs al web de l’escola prèvia autorització des de SSTT  

      Qualitat d’execució: s’imparteix el curs en les dates establertes i el professor és assessorat des del departament d’alemany

      Qualitat de l’impacte: es recull continguts tractats i notes de l’alumnat en una carpeta

cap departament anglès

ÀMBIT D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE

 

PRIORITAT 2: (Obj 15,16 i 17 dels objectius generals 16-20) Impulsar l’aprenentatge autònom amb les eines digitals

OBJECTIUS DE MILLORA

     

CONTINUÏTAT

     

Objectiu 1 :  Implantar el treball a la plataforma digital classroom de google com a part molt important a ser avaluable

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

1.1  Creació d’una plataforma digital per curs amb un treball sistemàtic de l’alumne

1r

   

   •      Grau d’aplicació: cada professor es planteja els continguts, les temporitzacions i l’avaluació de la seva plataforma digital

     Qualitat d’execució:

els alumnes de cada professor treballen de manera regular amb aquesta eina

      Qualitat de l’impacte:

s’avalua el treball individual de l’alumne amb aquesta eina

coordinadora d’eines digitals

1.2 Valoració de l´ús de les plataformes digitals

   

3r

      Grau d’aplicació:

cada docent reflexiona sobre l’eficiència de la seva plataforma

      Qualitat d’execució:

posada en comú de punts dèbils i punts forts de les plataformes en reunió de departament

      Qualitat de l’impacte:

s’incorpora un resum del les valoracions de l’ús de les plataformes a la carpeta corresponent

coordinadora d’eines digitals

 

ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I SUPORT A L’APRENENTATGE

PRIORITAT 3: (Obj 20, 21, 24 i 26 dels objectius generals) Creació d’un protocol de seguiment i tutoria de l’alumne al llarg de tota la seva escolarització

OBJECTIUS DE MILLORA

     

CONTINUÏTAT

     

Objectiu 1 :  Definir format dels fulls de tutoria de l’alumnat

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

1.1  Consensuament dels fulls de tutoria per nivells i idiomes

1r

   

     Grau d’aplicació: en reunió de departament es consensuen fulls de tutories per nivell

     Qualitat d’execució: tots els docents segueixen les pautes dels fulls de tutoria

     Qualitat de l’impacte: es recullen aquests fulls de tutoria en una carpeta a cada departament

caps de departament

1.2 Valoració dels fulls de tutoria dels alumnes coma eina de seguiment de l’alumnat

 

   

3r

     Grau d’aplicació: un cop acabat el curs, cada docent fa la seva pròpia reflexió

     Qualitat d’execució: es  posen en comú les reflexions en reunió de departament i s’adopten noves mesures si cal

     Qualitat de l’impacte: s’incorporen els models de fulls de tutoria millortas a la carpeta corresponent de cada departament per a l’any següent

INNOVACIÓ

     

Objectiu 2: Vincular els fulls de tutoria de cada alumne als seus butlletins de notes  

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

2.1 Crear butlletins de notes vinculats als fulls excel de cada curs i trimestre

1r

2n

3r

     Grau d’aplicació: tots els docents creen els fulls excel de notes trimestral des del google

     Qualitat d’execució:

     per a cada trimestre, vinculen el full excel als butlletins de notes

     Qualitat de l’impacte: els butlletins de notes queden recolllits en les carpetes de cada curs i trimestre  

Secretaria

2.2 Vincular fulls de tutoria amb butlletí de notes

1r

2n

3r

     Grau d’aplicació: tots els docents vinculen fulls de tutoria amb butlletí de notes

      Qualitat d’execució:

es comparteix amb cada alumne el document que conté el full de tutoria i el butlletí de notes per a cada trimestre  

      Qualitat de l’impacte:

     els fulls de tutoria amb els butlletins de notes queden recolllits en les carpetes de cada curs i trimestre

ÀMBIT DE SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

PRIORITAT 4 : (Objectiu 34 i 42 dels objectius generals 16-20) Optimitzar les gestions administratives a través del web de l’escola

OBJECTIUS DE MILLORA

     

CONTINUÏTAT

     

Objectiu 1 : crear formularis interactius  

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

1.1 Elaborar i ejecutar llista de formularis que pot omplir l’alumne de manera interactiva

1r

   

     Grau d’aplicació: s’elabora llista de possibles formularis

     Qualitat d’execució: tots els formularis han de ser interactius

     Qualitat de l’impacte:es pengen  al menú Secretaria del web de l’escola per tal que l’alumne pugui agilitzar els seus tràmits

Secretària

1.2 Resoldre incidències en els formularis interactius

1r

2n

3r

     Grau d’aplicació: al menú de Secretària del web de l’escola s’obra un camp per a formular incidències per parts dels usuaris dels formularis

     Qualitat d’execució: es llegeixen i resolen aquestes incidències

     Qualitat de l’impacte:

     es respon a l’usuari afectat i es millora el formulari si s’escau

INNOVACIÓ

     

Objectiu 2 (OBJ 37) Sistematitzar actualització i afegir emails al domini de l’escola i entorn GAFE

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

2.1 Assignar a tot l’alumnat un email al domini de l’escola mitjançant un programa de software específic

1r

   

     Grau d’aplicació: Adquirir el programa de software específic que permeti lumnat i antic alumnat són incorporats i actualitzats dins l’entorn GAFE segons situació a 1 i 25 de setmebre de cada curs.

     Qualitat d’execució: S’executa aquest programa per tal d’incorporar, actualitzar i sistematitzar les adreces de correu electrònic dins del domini de l’escola

     Qualitat de l’impacte:cada docent rep un llistat de les adreces de correu electrònic dels seus alumnes per tal de poder treballar tots els alumnes i en el mateix entorn   

John (coordinador tic)

2.2 Redactar protocol d’ús del programa de software específic

 

2n

 

      Grau d’aplicació: enumerar els passos a seguir per a treballar amb el programa de software

      Qualitat d’execució: els membres de l’equip directiu fan simulacre d’ús del programa

      Qualitat de l’impacte: s’incorpora protocol a una carpeta

John

ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ENTORN I ALTRES INSTITUCIONS

 

PRIORITAT 5:  (Obj 41 dels objectius generals 16-20) Millorar la borsa de treball electrònica

 

OBJECTIUS DE MILLORA

     

CONTINUÏTAT

     

Objectiu 1 :       Actualitzar la borsa de treball electrònica

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

1.1  Revisar anuncis antics i incorporar-ne de nous que només es trobin en suport de paper

1r

2n

3r

  Grau d’aplicació: es comproven les dates dels anuncis i es recullen tots aquells que es trobin en el suro de l’escola

  Qualitat d’execució: es pengen tots aquells anuncis que puguin ser d’utilitat per als usuaris de l’escola durant tot l’any amb revisions periòdiques trimestrals

  Qualitat de l’impacte: es registren les visites a la borsa electrònica i es desa aquesta dada a Secretaria

Secretària

INNOVACIÓ

     

Objectiu 2:  Fer difusió de la borsa de treball electrònica entre d’altres institucions

ACTUACIÓ  

TRIMESTRE

INDICADORS D’AVALUACIÓ

RESPONSABLE

2.1 Presa de contacte amb institucions i persones interessades a participar en aquesta borsa de treball

1r

 

3r

      Grau d’aplicació: es fa un llistat de possibles persones i institucions interessades a participar en aquesta borsa

      Qualitat d’execució: se’ls fa arribar la informació relativa al funcionament de la borsa de treball i se’ls convida a participar-hi

      Qualitat de l’impacte: es valora a finals de curs com ha funcionat aquesta borsa i es recull en una carpeta

Secretària

8. Difusió del PD

Tenint en compte que aquest PD està format per les intencionalitats i línies d’actuació a través de les quals jo, juntament amb el meu eventual equip, aportem la nostra visió situacional per a desenvolupar el PEC, i que a més, el PD és una de les bases per generar les successives programacions generals PGC, PAC, “RRI” ..., penso que cal especificar quina difusió tindrà aquest PD.

Al principi del mandat aquest PD serà publicat a la intraweb de l’escola i se’n passarà una còpia escrita a la inspecció, als membres del Consell Escolar i als caps de departament del centre. Igualment es difondran els canvis que s’hi introdueixin en funció dels resultats de la seva avaluació.

 

9. Seguiment i avaluació del PD i de la EOI

El procés d’avaluació té molt més a veure en un procés d’autoavaluació que no d’avaluació externa. Depenent de les eines que el Departament ens doni  tinc la intenció de endegar un procés real i positiu d’avaluació del funcionament i resultats del centre. Això inclou un procés d’avaluació continuada de tots els àmbits: Direcció i el seu PD, Claustre, departaments, alumnat, assemblea de delegats, Consell Escolar, Reglament del Departament i del sistema d’educació del País en allò que ens afecti directament.

Una avaluació només té sentit quan totes les parts implicades se'n fan corresponsables i prenen les mesures corresponents en un període raonable.

Havent dit això parlaré del què és més específic en aquest document. L’avaluació d’aquest PD es farà amb una intenció crítica constructiva, de millora, com a responsabilitat social i col·lectiva i amb la lògica de revisar la pràctica i detectar les mancances i/o problemes i buscar solucions que millorin els resultats. Avaluar per prendre decisions encertades i donar resposta a “què volem?” i “com ho aconseguim?”.

Per avaluar inicialment aquest PD es tindran en compte els comentaris o suggeriments de la comissió de selecció de director. Un cop aquest projecte ja estigui en funcionament es farà una avaluació al final de cada curs mitjançant la Memòria Anual i avaluant especialment el seu desenvolupament, el grau de consecució i valoració i la seva vigència. Per avaluar altres aspectes de funcionament s’elaboraran uns qüestionaris anònims al final de cada curs que afavoreixin la recollida d’aquelles impressions més subjectives quant a clima de treball, interès, expectatives, grau de participació.

L’avaluació feta al final de cada curs servirà de diagnosi, els resultats s’incorporaran a la Memòria Anual i seran recollits a la Pla Anual del curs següent per establir els nous objectius i actuacions. També ajudarà a decidir quins objectius continuen essent prioritaris, quins s’eliminen i quins s’incorporen.

El PD és un document dinàmic, col·lectiu i participatiu que cal revisar i reajustar en funció de les necessitats detectades, dels canvis en l’organització i de les propostes de millora que realitzi la comunitat educativa.

 

10. Bibliografia

 • Aquest document ha estat basat en el PD de 2006 de la EOI de Sant Feliu de Guíxols i amb permís exprès i per escrit del seu autor, Josep Ma Montcada, que és l’actual dirctor del centre.

 • Sterman, John D. , Business Dynamics: Systems Thinking and modeling for a complex world. McGraw-Hill Higher Education, 2000.

 • Les memòries del centre

 • El PD de 2012-16

 • El PD 2014 -18 EOI Tàrrega

 • Fitxes exemple i pautes d’inspectora Ma Teresa Pujol

 • Documentació i Powerpoint de Alberto del Pozo, 2011

 • La LEC, el decret d’autonomia de centres i el decret de direccions.

 

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT