Notice: Undefined property: stdClass::$urla in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlb in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

Notice: Undefined property: stdClass::$urlc in /homepages/36/d298955568/htdocs/templates/yoo_subway/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default_links.php on line 20

logo.png

Anglès C1+

Professor:  Luis Ribes

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua C1+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de C1 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 8 d’octubre del 2018 al 17 de juny del 2019

Horari:  dilluns 18:30 - 21:00

Lloc: Aula Meteo  

Objectius del curs:

Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a situacions comunicatives complexes  (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i d’un alt nivell de correcció lingüística.

Consolidar i millorarà la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa.

Tematitzar qüestions socioculturals   rellevants, a més d’aspectes interessants de l’actualitat.

Programa del curs:

El curs es basarà en:

Llibre de text:

 1. Keynote C2 - Proficient Student’s Book National Geographic Learning, Cengage Learning

 1. petits projectes de producció de textos tant orals (petita presentació a l’aula, debats…) com escrits

Introducció a:

 • funcions lingüístiques

 • continguts discursius

 • continguts sociolingüístics

 • continguts lingüístics

descrits en el nivell C2 del Marc Comú Europeu de Referència  

Continguts temàtics, lèxics i gramaticals:

 • Primer trimestre:

Projecte: Presentation

Els alumnes han de realitzar un TED TALK. L’objectiu serà “inspirar” a la seva audiència amb un tema, un llenguatge i una actitud que siguin el més proper possible a un ponent de la plataforma TED.

Matèries:

 • KEYNOTE Lessons: 1-4

 • Language Leader Lessons: 2, 8 • Segon trimestre:

Projecte: Proposal

Els alumnes han de fer una proposta a la resta de la classe, amb l’objectiu de fer un canvi que pogués tenir un efecte positiu a la societat. Al contrari que la presentació, en aquesta tasca es convidarà a la resta de la classe a participar-hi, fent crítica i donant “feedback”.

Matèries:

 • KEYNOTE Lessons: 5-8

 • Language Leader Lessons: 4, 9 • Tercer trimestre:

Projecte: Setting up a company

Aquesta tasca és part individual i part col·lectiva. Els alumnes han de planificar una declaració d’objectius (“mission statement”) d’una empresa i exposar-la en grup (dividint el contingut de manera individual). Aquesta exposició reflectirà un treball de redacció així com debats, i tindrà com a objectiu explicar la necessitat i viabilitat de l’empresa en qüestió.

Matèries:

 • KEYNOTE Lessons: 9-12

 • Language Leader Lessons: 5, 11

Continguts per sessió:

-un o més tasques de comprensió oral

-una petita tasca d’expressió escrita (es planteja i planifica a classe i es completa a casa)

-exercisis de gramàtica

-exercisis de vocabulari

-un debat

-“presentation skills” per estudiar i practicar la pronunciació (video + exercisis)Preu: 321€ (material no inclòs)  

Avaluació: Es farà una avaluació contínua (1 projecte oral i un projecte escrit cada trimestre)

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell C1 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell C1 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer la inscripció aquí a partir 17 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.

NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.    

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT