Un munt d'activitats en alemany

 

Els Secrets  del bar i l'art  d'en  Gabriel

JULIOL 2018

Francès

Matrícula oberta a partir del 20 de març de 2018 i fins a exhaurir les places

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i  matrícula online

Atenció:

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, hauran de fer la prova de nivell online. Si l'alumne no ha realitzat la prova de nivell i, un cop iniciat el curs, o bé l'alumne o bé el professorat considera que no és al nivell que li correspon, no podem garantir el canvi de nivell necessari. En aquest cas no hi haurà dret a retorn de taxes.

TEST DE NIVELL:

Cal que feu dos dels tests disponibles: el de gramàtica i, com a mínim, una altra competència més (comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita o vocabulari). Cada test consta de 30 preguntes i s'ha de completar el test per a poder obtenir el resultat.

Feu el test de nivell online clicant aquí

DURADA:

Del 3 al 25 de juliol, ambdós inclosos

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idioma

Horaris

Nivells

FRANCÈS

09:30 - 13:00 h

(60 hores)

3r

(matrícula online )

Equivalències dels nivells:

Nivell de l'EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

3r

B1 (primer nivell de l'usuari indenpendent)

PREU:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 50,80€ de despeses de gestió no retornables en cap cas, excepte que l'escola anul·li el curs de l'alumne.

Aquests preus no inclouen el material.

En cas que tingueu dret a descompte o exempció de taxes veniu a l'escola a fer la matrícula. 

EDAT MÍNIMA:

14 anys ( o que els fa dins l'any natural actual) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS:

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s'ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripciò del mateix nivell sense fer el test de nivell.

  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí

Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l'apartat "Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu" (al final d'aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

Ompliu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

.

Per Servicaixa de La Caixa

Terminis de pagament:

  • 3 dies de termini des del moment de la impressió del full de pagament de la matrícula fins al 23 de juny.
  • 24 hores des del 24 de juny i fins al 3 de juliol

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne. L'import cal fer-lo efectiu en un màxim de tres dies. No fer-ho comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

Dret a matrícula per ordre de pagaments fins a cobrir les places.

Abans de l'inici de les classes, cal que ens porteu a l'escola la fotocòpia del D.N.I. També podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l'adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

L'alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

Alumnes Menors d'Edat:

Els menors d'edat hauran de realitzar la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, que hauran de signar el corresponent document que els serà entregat el primer dia de classe i presentar-lo el primer dilluns del curs sens falta al seu professor/a. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula. 

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu:

  • L'accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de l''inscripció. Els cursos es tancaran un cop s'hagin exhaurit les places .
  • Cal tenir el Graduat Escolar o l'equivalent.
  • Els alumnes es regiran també pel reglament d'usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.
Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT