JULIOL 2019

Francès

Matrícula oberta a partir del 20 de març de 2019 i fins a exhaurir les places

Per matricular-vos, seguiu les instruccions: test de nivell i  matrícula online

Atenció:

Tots els alumnes, excepte els principiants absoluts i els oficials d’aquest any acadèmic, hauran de fer la prova de nivell online. Si l'alumne no ha realitzat la prova de nivell i, un cop iniciat el curs, o bé l'alumne o bé el professorat considera que no és al nivell que li correspon, no podem garantir el canvi de nivell necessari. En aquest cas no hi haurà dret a retorn de taxes.

TEST DE NIVELL:

Cal que feu dos dels tests disponibles: el de gramàtica i, com a mínim, una altra competència més (comprensió oral, expressió escrita, comprensió escrita o vocabulari). Cada test consta de 30 preguntes i s'ha de completar el test per a poder obtenir el resultat.

Feu el test de nivell online clicant aquí

DURADA:

Del 2 al 24 de juliol, ambdós inclosos

IDIOMES, HORARI I NIVELLS:

Idioma

Horaris

Nivells

FRANCÈS

09:30 - 13:00 h

(60 hores)

1r, 2n i 3r

(matrícula online )

Equivalències dels nivells:

Nivell de l'EOI

Nivell segons el Marc europeu comú de referència

1r

A1 (usuari bàsic)

 

2n

Se situa dins la franja de l'A2 (usuari bàsic)

 

3r

Se situa dins la franja del B1 (primer nivell de l'usuari independent)

 

PREU:

  • 266,80 € (cursos de 60 hores)

Aquests preus inclouen 50,80€ de despeses de gestió no retornables en cap cas, excepte que l'escola anul·li el curs de l'alumne.

Aquests preus no inclouen el material.

En cas que tingueu dret a descompte del 50% de la matrícula podeu també fer la matrícula online però ens haureu d'enviar la documentació justificativa corresponent en un termini màxim de 3 dies a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat, en cas contrari la matrícula podrà ser invalidada.

En cas que tingueu dret a exempció de taxes poseu-vos en contacte amb l'escola a l'adreça d'email: eoivallesoriental@xtec.cat 

EDAT MÍNIMA:

14 anys ( o que els fa dins l'any natural actual) per a alumnat que cursa un altre idioma com a primera llengua estrangera a l'escola. Cal portar documentació acreditativa.

CERTIFICATS:

  • Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat de suficiència o d’assistència: els alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix haver-hi assistit un 80% per obtenir-lo.

  • Els cursos, tot i seguir la mateixa nomenclatura que els cursos reglats, no tenen equivalència amb els cursos extensius que s'ofereixen a les EOIs, ni donen preferència de matriculació als cursos que comencen al setembre. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripciò del mateix nivell sense fer el test de nivell.

  • Algunes universitats de Catalunya reconeixen alguns d’aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.

 LLIBRES DE TEXT: clica aquí 

Atenció: Abans de formalitzar la matrícula us recomanem que us llegiu l'apartat "Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu" (al final d'aquest full) 

COM FORMALITZAR LA MATRÍCULA:

Procediment

Forma de pagament:

Ompliu el formulari, imprimiu el rebut a ingressar a Servicaixa.

.

Per Servicaixa de La Caixa

Terminis de pagament:

  • 3 dies de termini des del moment de la impressió del full de pagament de la matrícula fins al 23 de juny.
  • 24 hores des del 24 de juny i fins al 1 de juliol

No es retornarà l'import total o parcial de la matrícula, en cas de renúncia per part de l'alumne. L'import cal fer-lo efectiu en un màxim de tres dies. No fer-ho comportarà automàticament la renúncia a la matrícula.

Dret a matrícula per ordre de pagaments fins a cobrir les places.

Abans de l'inici de les classes, cal que ens porteu a l'escola la fotocòpia del D.N.I. També podeu enviar aquesta documentació per e-mail a l'adreça: eoivallesoriental@xtec.cat.

L'alumne queda matriculat un cop efectuat el pagament.

Alumnes Menors d'Edat:

Els menors d'edat hauran de realitzar la matrícula sota la tutela dels seus pares o tutors legals, que hauran de signar el corresponent document que els serà entregat el primer dia de classe i presentar-lo el primer dilluns del curs sens falta al seu professor/a. No fer-ho invalidarà el procés de matrícula. 

Per a més informació:

Tel: 93 870 46 61

Correu electrònic: eoivallesoriental@xtec.cat

NOTA: Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis.

Altres normes del Reglament Intern d'inscripció als cursos d'estiu:

  • L'accés preferent als cursos serà per rigorós ordre de pagament de l''inscripció. Els cursos es tancaran un cop s'hagin exhaurit les places .
  • Cal tenir el Graduat Escolar o l'equivalent.
  • Els alumnes es regiran també pel reglament d'usos dels espais i instal·lacions del Centre Vallès.

why vaccines cannot infect you