logo.png

Anglès B2+

 

Professor:  Luis Ribes

 

Destinataris del curs: Cursos de perfeccionament de llengua B2+ adreçats a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma, especialment pel que fa als aspectes productius, tant orals com escrits.  

 

Requisits

Per poder accedir a aquest curs, cal haver obtingut el nivell de llengua de B2 del Marc europeu comú de referència en un termini no superior a 4 anys a comptar des de la data de matrícula (cal adjuntar el document acreditatiu escanejat per formalitzar la matrícula del curs). En cas contrari, s’haurà de fer una prova de nivell.

 

Durada:  75 hores (30 sessions de 2,5 hores), del 5 d’octubre al 31 de maig

 

Horari:  dijous de 16:00-18.30

 

Lloc: Aula Meteo  

 

Objectius del curs: Consolidar i millorar la competència comunicativa, tant oral com escrita dels aprenents, tenint en compte aspectes d’adequació a la situació comunicativa (registre i grau de formalitat, característiques dels gèneres i tipologies textuals, qüestions socioculturals, etc.) així com de riquesa i correcció lingüística.

Consolidar i millorarà la comprensió de textos orals i escrits de temàtica i tipologia diversa.

Tematitzar qüestions socioculturals   rellevants, amés d’aspectes interessants de l’actualitat.

 

La franja B2+, segons el MECR, està centrada en l’argumentació, en el discurs social eficaç i en la consciència lingüística que apareix en el B2. No obstant això, l’èmfasi en l’argumentació i en el discurs social també es pot interpretar com un nou èmfasi en les habilitats discursives. Aquest nou grau de competència discursiva es mostra en les habilitats de conversació (estratègies de cooperació): Comentar i completar enunciats d’altres parlants i, per tant, contribuir al desenvolupament de la discussió; relacionar hàbilment la seva pròpia contribució amb la dels altres parlants. Aquest grau de competència també està relacionat amb la coherència i la cohesió: Utilitzar un nombre limitat de mecanismes de cohesió per encadenar frases eficaçment i fer que construeixin un discurs clar i cohesionat; utilitzar una varietat de connectors de manera eficient per marcar clarament la relació entre les idees; desenvolupar un argument sistemàticament destacant de manera adequada els punts significatius i oferint detalls rellevants de suport. Finalment, en aquesta franja hi ha una concentració d’ítems sobre la negociació: explicar en termes generals un cas de reclamació, utilitzant un llenguatge persuasiu i arguments simples de manera que aconsegueixi satisfer els seus propòsits; declarar clarament els límits d’una concessió.  

 

Programa del curs:

El curs es basarà en:  

 

 1. Llibre de text: English File 3rd Ed. Advanced MultiPack A Oxford Student’s Book A. Workbook A + dossier  (Keynote Advanced + Language Leader)

 

 1. Petits projectes de producció de textos tant orals (petita presentació a l’aula, debats…) , com escrits

 

Es planteja un objectiu cada trimestre basat en la “producció” de la llengua.

 

Per assolir l’objectiu caldrà aprendre/revisar una gramàtica i un vocabulari que s’hauran de posar en pràctica en el treball final.

 

Continguts temàtics, lèxics i gramaticals:

 

Primer trimestre:

Projecte: Demonstration: els alumnes han de redactar i presentar un producte o un servei, exposar-lo i convèncer la classe de per què el seu és “vendible”.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons:1,2

 • KEYNOTE Lessons: 1, 4, 6 (Speaking skills + Grammar extra: approximation)

 • Language Leader Lessons: 5, 11 (Speaking skills + Grammar extra: phrasal verbs)

 • Video extra: Dragon’s Den (Youtube)

 

Segon trimestre:

       Projecte: News report: els alumnes han de redactar i explicar una notícia en format de ràdio o TV.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons: 3,4

 • KEYNOTE Lessons: 2, 7, 10 (Speaking skills + Grammar extra: amounts&omparisons; passive; speculation)

 • Language Leader Lessons: 2, 3 (Speaking skills + Grammar extra: articles)

 • Video extra: News (BBC, CNN, etc.)


Tercer trimestre:

Projecte: Presentation: els alumnes han de realitzar un TED TALK.

 

Continguts:

 

 • English File Lessons: 5

 • KEYNOTE Lessons: 3, 5, 9, 11, 12 (Speaking skills + Grammar extra: conditionals&inversions; intensifying adverbs; cleft sentences)

 • Language Leader Lessons: 4 (Speaking skills + Grammar extra: linkers)

 

Continguts per sessió:

 

-un o més tasques de comprensió oral

-una petita tasca d’expressió escrita (es planteja i planifica a classe i es completa a casa)

-exercisis de gramàtica

-exercisis de vocabulari

-un debat

-“presentation skills” per estudiar i practicar la pronunciació (video + exercisis)

 

Preu: 320,80 € (material no inclòs)  

 

Avaluació: Hi haurà una avaluació contínua  (un pojecte escrit i un projecte oral per trimestre) i una prova d’avaluació final (gramática, vocabulari, comprensió oral i expressió escrita).   

 

Certificat: En acabar el curs, es donarà un certificat acreditatiu. Es requereix una assistència del 80% per obtenir-lo.                      

Algunes universitats de Catalunya reconeixen aquest curs com a crèdits d'idiomes de lliure elecció. Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per confirmar-ne el reconeixement.   

 

Prova de Nivell

Totes aquelles persones que no puguin acreditar el nivell B2 hauran de fer una prova de nivell online i una prova oral. Un cop feta la prova online us podreu preinscriure i us convocarem per fer una prova oral. Si la prova oral conclou que us situeu al nivell B2 podreu formalitzar la matrícula.

Pre-Inscripció i Matrícula:

Cal fer pre-inscripció aquí a partir 15 de setembre fins a omplir les places.

Un cop revisada l’acreditació de nivell us farem arribar el full de pagament de matrícula.

Si heu de fer prova de nivell, feu la prova online i a continuació feu la preinscripció. Un cop rebuda l’escola us convocarà per fer la prova oral.

Tan bon punt es cobreixin les places disponibles, només us podreu inscriure a la llista d’espera.  

Si queden places lliures, la matrícula restarà oberta fins un cop iniciades les classes.

Per a qualsevol problema o incidència amb la matrícula, podeu contactar amb eoivallesoriental@xtec.cat

 

Documentació imprescindible per a la matrícula

És imprescindible adjuntar escanejada, en el moment de fer la preinscripció, la documentació sol·licitada al formulari (DNI i certificat acreditatiu de nivell, si s’escau).

 

Pagament

Cal fer el pagament a qualsevol caixer Servicaixa en un termini de 48 hores des del moment de formalitzada la matrícula.

 

Informació Addicional

L’escola es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba al mínim d’alumnes establert.

Només es retornarà l’import de la matrícula en cas que s’hagi d’anul·lar un curs.


NOTA: Totes les informacions d’aquest fullet estan subjectes a possibles canvis.