Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament

Escola Oficial d’Idiomes

Vallès Oriental

Carrer Veneçuela 86

08402 GRANOLLERS (Barcelona)

Tel: 93 870 46 61

Fax: 93 879 53 32

ALUMNES MENORS D’EDAT
CURS:                                                IDIOMA:                                          NIVELL: 
El /la sotasignant ( nom i cognoms ) ............................................................ 
 
Amb DNI ..................................... en qualitat de pare/mare/tutor legal (encerclar) 
 
de l’alumne/a (nom i cognoms) ......................................................................... 
 
DECLARO 

- Que l’alumne/a ha fet el procés de preinscripció, prova de nivell i matrícula en la meva presència.

- Que l’alumne/a esmentat/da no té coincidència horària entre l’Escola Oficial d’Idiomes i l’Ensenyament obligatori. 
 
AUTORITZO 
-L’alumne/a a participar en les activitats complementàries que organitza l’Escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que falti el seu professor/a, en el cas que l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir. 
 
-L’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas que no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’idiomes. En tal cas es comunicarà per telèfon o SMS al mòbil del pare/mare o tutor/a legal. 
 
-L’alumne/a fer ús de la seva adreça d’email dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe en l’entorn Moodle o per altres companys de l’escola en cas que surti escollit delegat o membre del Consell Escolar.
 
DEMANO
A l’escola a que em notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a: 
(marqueu una de les següents opcions) 
Per telèfon o SMS al mòbil núm ........................................................................
No cal que em notifiqui les absències ................................................. 
 
 
Que en cas d’algun incident o emergència amb l’alumne/a s’avisi al Sr./a .............. 
......................................................... al tel. mòbil .................................................... 
 
I perquè així consti, signo aquest document. 
 
 
Signatura (pare/mare/tutor) 
 
 
 
Granollers, .............de.......................................de ..........
 

 

NOTA IMPORTANT :

 1. L’alumne/a té dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.
 1. L’avaluació de final de curs es pot realitzar en sessió de tutoria. La decisió final es publica sempre a centrosnet.

Aquesta autorització és vàlida durant el temps que l'alumne romangui a l'escola

 

GENCAT Generalitat de Catalunya

  Departament d’Ensenyament

    Escola Oficial d’Idiomes Vallès Oriental        

  Carrer  Veneçuela 86  084002 GRANOLLERS (Barcelona)

  Tel:  93 870 46 61     Fax: 93 879 53 32

 

ALUMNES MENORS D’EDAT

 

CURS:   IDIOMA :   NIVELL:

 

El/la sotasignant (nom i cognoms) ___________________________________ amb DNI __________________ en qualitat de mare/pare/tutor/a legal (encerclar) de l’alumne/a ___________________________________

DECLARO:

 • Que l’alumne/a ha fet el procés de preinscripció, prova de nivell i matrícula amb el meu coneixement.

 • Que l’alumne/a esmentat/da no té coincidència horària entre l’Escola Oficial d’Idiomes i  l’Ensenyament obligatori.

AUTORITZO:

 • l’alumne/a a participar en els activitats complementàries que organitza l’escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix.

 • l’alumne/a a sortir del centre durant l’horari lectiu en el cas de què falti el seu professor/a, en el cas de què l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir.

 • l’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas de què no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’Idiomes, en tal cas es comunicarà per escrit a l’email del pare/mare/tutor/a legal.

 • L’alumne/a fer ús de la seva adreça d’email de l’escola dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe o per altres companys als entorns digitals de l’escola      SÍ        NO

DEMANO:

 • A l’escola que em notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a:

(marqueu una de les següents opcions)

  A l’adreça d’email:_______________________________________________

No cal que em notifiqui les absències

 • Que en cas d’algun incident o emergència amb l’alumne/a s’avisi a _________________________________ al telèfon mòbil: ___________________________

 

I perquè així consti, signo aquest document.

Signatura mare/pare/tutor/a legal

Granollers, setembre del 2018

NOTA IMPORTANT :

1.        L’alumne/a té dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.

2.        L’avaluació de final de curs es pot realitzar en sessió de tutoria. La decisió final es publica sempre a Centrosnet.

Aquesta autorització és vàlida durant el temps que l'alumne/a romangui a l'escola

 

 • Preinscripció de nou alumnat al curs 2020-21. Cliqueu aquí.

PREUS PÚBLICS  CURS 2020-21 PER ALUMNES OFICIALS DEL NIVELL BÀSIC (1r i 2n) i C1

TIPUS DE MATRÍCULA CURSOS ORDINARIS 1a repetició 2a repetició
a) Matrícula ordinària 275,00 € + 30 €

357,50 €+30,00€

495,00 €+30,00€
b) Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (50%) 137,50 € + 30€ 178,75 € +30€ 247,50 €+30€
c) Família nombrosa de categoria especial 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
d) Discapacitat igual o superior al 33% 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
e) Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
f) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
g) Les persones víctimes de violència de gènere. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
h) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
 Punts (i) i ((j) explicats més avall a Beques i Ajuts  0€ + 30€ 0€ + 30€  0€ + 30€ 
k) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
l) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€

Beques i ajuts*

Beques MEC

Per a la vostra informació, a continuació us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Ministerio on es fa pública la informació sobre la convocatòria de beques per a ensenyaments no universitaris per al curs 2018-19. El termini de presentació de sol·licituds és el 3 d'octubre, cliqueu aquí

Ajuts Parla 3 - tercera llengua a la Universitat

Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2 d'anglès, francès, alemany o italià per a alumnes universitaris, per a més informació cliqueu aquí

Per fer la sol·licitud de l'ajut cliqueu aquí

*En en aquests casos , els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.