Calendari de matrícula alumnes propis

curs 2018-2019  JULIOL 2018

Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Vallès

Oriental l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el

calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

 

ALUMNES

Dies

5-6-7

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup de la mateixa franja horària *

Dies

8 i 9

Alumnes de 1r a 4t del curs 2017-18  que han obtingut la qualificació d’APTE/A i que es volen matricular a un grup d’una franja horària diferent*

Dies

10 i 11

Alumnes de 1r a 5è del curs 2017-18 que han obtingut la qualificació de NO APTE/A, NO QUALIFICAT/DA NO o PRESENTAT/DA o que van fer la RENÚNCIA  de matricula.

  *Consulteu els horaris al web de l’escola o al tauler d’anuncis.   

 

Per fer aquesta matrícula, l’alumnat haurà d’entrar a la pàgina web de l’escola, www.eoivallesoriental.com , on trobarà l’enllaç a l’aplicatiu des del qual farà la matrícula. Aquest aplicatiu obrirà cada nou termini a les 9.00h sense tancar l’anterior franja.

 

Els alumnes hauran de pagar l’import de la taxa o preu públic. En el moment de formalitzar-la, l’aplicatiu generarà el “Resguard de matrícula oficial – Curs 2018-2019”, que hauran de guardar per fer efectiu l’import a l’entitat bancària. També es pot fer el pagament en línia a través de l’enllaç a l’entitat bancària. Tant si es fa el pagament presencial a l’entitat o el pagament telemàtic, cal tenir en compte que el termini és de 24.00 h a partir de la formalització de la matrícula.

 

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat de dia i d’horari respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 12 i 13 de juliol presencialment a l’escola.

 

Els alumnes que es matriculin el mes de juliol no podran preinscriure’s el mes de setembre de la mateixa llengua i curs en una altra escola amb la intenció de traslladar-hi la matrícula feta. El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula disposi de places.


De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 16 i 17 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar  l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 23 de juliol.  La documentació que caldrà aportar en el moment de sol·licitar el trasllat serà el full de pagament de la matrícula. En cas que s’accepti, caldrà tramitar el trasllat d’expedient a l’escola d’origen.

Escola Oficial d'Idiomes del Vallès Oriental - Carrer Veneçuela 86 - Tel. 93 870 46 61 - FAX 93 879 53 32 - E-mail eoivallesoriental@xtec.cat
PORTAL IMPLEMENTAT PER CREA.CAT