En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. Els requisits per poder dur a terme la formació en aquesta modalitat són els següents:

  • L’assistència a una classe de 2,5 hores setmanals al centre.

  • El treball individual en un entorn virtual d’aprenentatge realitzant tasques diverses suggerides pel professor/a, que equivaldran a 2,5 hores setmanals (cal disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet).

  • Disponibilitat per part de l’alumnat per a assistir, en casos puntuals, a una segona classe setmanal al centre (que substituirà les 2,5 hores setmanals de treball individual online), ja sigui per a realitzar proves d’avaluació contínua o tutories individuals. En el cas de les proves d’avaluació contínua, el vostre professor/a us proporcionarà un calendari de tot el curs el primer dia de classe.

IMPORTANT: hi haurà un període inicial d’adaptació a la modalitat semipresencial, a determinar per cada professor, durant el qual caldrà venir a l’escola dos dies a la setmana enlloc d’un.

Pel que fa a drets i deures de l’alumne/a, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

Continuïtat: el caràcter experimental d’aquests cursos no permet garantir la continuïtat de la modalitat semipresencial en cursos següents.

TAXES PER ALS ALUMNES OFICIALS DEL NIVELLS INTERMEDI (3r) i AVANÇAT (4t i 5è) CURS 2020-21

 

TIPUS DE MATRÍCULA CURSOS ORDINARIS 1a repetició 2a repetició
a) Matrícula ordinària 286,00 € + 30 € 371,80€+30,00€ 514,80€+30,00€
b) Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental (50%) 143,00€ + 30€ 185,90€ +30€ 257,40€+30€
c) Família nombrosa de categoria especial 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
d) Discapacitat igual o superior al 33% 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
e) Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
f) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
g) Les persones víctimes de violència de gènere. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
h) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
  Punts (i) i ((j) explicats més avall a Beques i Ajuts 0€ + 30€  0€ + 30€  0€ + 30€ 
k) Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
l) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes. 0€ + 30€ 0€ + 30€ 0€ + 30€
       

 

Beques i ajuts*

Beques MEC

Per a la vostra informació, a continuació us adjuntem l’enllaç a la pàgina del Ministerio on es fa pública la informació sobre la convocatòria de beques per a ensenyaments no universitaris per al curs 2019-20, cliqueu aquí

Ajuts Parla 3 - tercera llengua a la Universitat

Els cursos de formació finançats són els corresponents als nivells B1, B2.1 i B2.2 d'anglès, francès, alemany o italià per a alumnes universitaris, per a més informació cliqueu aquí

Per fer la sol·licitud de l'ajut cliqueu aquí

*En en aquests casos , els alumnes que sol·liciten la beca han d’ingressar l’import de la taxa que els correspon quan es matriculin i, un cop han obtingut la beca o l’ajut, ho han d’acreditar davant de la direcció del centre, que els retornarà el 100% de l’import de la taxa ingressada.